مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

19-2- افشای داوطلبانه

1-19-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه

افشای داوطلبانه، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی می باشد که به وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده می باشد .افشای اطلاعات فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی می باشد. شرکت‌هایی که به گونه داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنند که به وسیله مراجع قانون گذار اجباری برای ارائه آنها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار کوشش می‌کنند و از این رو به واسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهنی، 2009).

شفافیت اندک و نبود تقارن اطلاعات، ارتباط ای عادی دارند. شفافیت اندک نشان می‌دهد که اطلاعات کافی برای ارتباط مستقر کردن با سرمایه‌گذار وجود ندارد. پس یک عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد مطلع و آنهایی که مطلع نیستند مستقر خواهد بود. چنین عدم تقارن اطلاعاتی منجر به صرف اطلاعات زیادی می گردد. در یک بازار کارا، ارزش شرکت به صورت ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده با نرخ مناسب بازده تعدیل شده از لحاظ ریسک تعریف می گردد. پس هدف از افشای مالی، تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی به موقع بودن و قطعیت جریان‌های نقدی آینده می باشد. اطلاعات مفید تهیه شده از طریق افشای داوطلبانه، فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد و سایر بهره گیری‌کنندگان از افشای اطلاعات شرکت را در جایگاه مناسبتری برای تخصیص منابع اقتصادی قرار می‌دهند (همان).

2-19-2- منافع افشای داوطلبانه اطلاعات

افشای اطلاعات بهتر، هماهنگی و مشارکت میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را با در نظر داشتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری که مبتنی بر قیمت سرمایه‌گذاری می باشد، به واسطه تعادل میان جریان‌های نقدی آینده مورد انتظار، به نرخی بالاتر، بهبود می‌بخشد. بازار سرمایه در تعیین ارزش صحیح افشای شرکت در درازمدت کارآمد می باشد.

صرف اطلاعات، ارزش ذاتی افشای بیشتر شرکت می‌باشد. برای شرکت‌های با کیفیت افشای بالاتر، انتظار می رود صرف اطلاعات برابر با افشای اطلاعاتی معادل با افشای رقیبانی با دارایی‌ها و شرایط بازار مشابه باشد، اما برای شرکت‌های با کیفیت افشا و شفافیت پایین، این صرف اطلاعات کمتر خواهد بود.

” مهمترین مزایای افشای کامل و گزارشگری بهتر عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • قابلیت اعتبار بیشتر مدیریت،
 • سرمایه‌گذاران درازمدت بیشتر،
 • افزایش حجم معامات تجاری،
 • مالکیت نهایی بالاتر،
 • نقدشوندگی بیشتر،
 • فراریت کمتر،
 • کاهش شکاف خرید و فروش،
 • تحلیل بالاتر،
 • دسترسی بهتر و هزینه سرمایه کمتر،
 • روابط بهبودیافته با انجمنهای سرمایه‌گذاری، و
 • قیمتهای سهام بالاتر (مدهنی، 2009).

در میان این مزایا، اعتبار مدیریت مهمترین مزیت می باشد که پیش شرط تحقق سایر مزیت‌هاست . هنگامی که مدیریت ازجایگاه اعتباری خوبی برخوردار می باشد، بازار، فعالیت‌های وی را مورد طرفداری قرار میدهد؛ حتی اگر در کوتاه مدت تصمیم‌ها و فعالیت‌های وی منجر به کاهش سود جاری گردد.

افزایش افشای داوطلبانه سبب کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی سهام می گردد. افزایش نقدشوندگی میتواند منجر به جذابیت بیشتر سهام برای سرمایه‌گذاران نهادی گردد.

امروزه شرکت‌ها بر اساس سیاستهای افشای خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند و میتوانند سیستمهای افشای اطلاعات خود را برای سهامداران از طریق استقرار کمیته‌های افشا تقویت کنند. این کمیته‌ها محتوای اطلاعات، اندازه و روش‌های افشای اطلاعات بااهمیت را تعیین می‌کنند. به گونه کلی میتوان مهمترین منافع افشای داوطلبانه را در قالب طبقات زیر دسته‌بندی و تشریح نمود:

1-2-19-2- افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار

مزیت مستقیم افشای باکیفیت با و گزارشگری مالی، قابلیت نقدشوندگی زیاد اوراق بهادار شرکت می باشد. شواهد حاصل از تحقیقات انجام شده اظهار میدارد که مدیران بر این باورند که چنین مزیتی واقعاً هست.

گراهام، هاروی و راج گوپال[1](2005)، 312نفر از مدیران شرکت‌های سهامی عام آمریکایی را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 44% از مدیران عقیده دارند که “افشای داوطلبانه اطلاعات قابلیت نقدشوندگی سهام شرکت ما را افزایش می‌دهد”. با این حال، این مطالعه‌ها شواهدی را در مورد اندازه مزیت اقتصادی نقدشوندگی ارائه نمی‌کند، همچنین در مورد انواع، کمیّت، تکرارپذیری و کیفیت افشای داوطلبانه که برای رسیدن به تاثیر قابل اندازه‌گیری نقدشوندگی سهام لازم می باشد نیز شواهدی ارائه نکرده اند.

لوییز و ورچیا[2](2002)، در یک محیط بین المللی نمونه‌های از شرکت‌های آلمانی که به گونه داوطلبانه الزامات افشای بیشتری را با تغییر اصول پذیرفته‌شده حسابداری آلمان به نظام گزارشگری بین المللی ، اتخاذ کرده‌اند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که در پی این تغییر شکاف قیمتی شرکت‌ها نسبت به زمانی که از اصول پذیرفته‌شده حسابداری آلمانی پیروی می‌کردند کمتر و حجم معاملاتی آنها بیشتر گردید که این مطلب با این نکته سازگار می باشد که تعهد به افشای بیشتر، خطر گزینش نادرست در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد (حساس یگانه و پژنگ، 1388).

اما هنوز تردیدهایی در این زمینه هست. عدم تقارن اطلاعاتی و گزینش نادرست موجب می گردد که تعداد سهامی که سرمایه‌گذاران نا آگاه حاضر به دادوستد آن هستند کاهش یابد. هر دو اثر، نقدینگی بازار، یعنی توانایی اینکه سرمایه‌گذاران به سرعت بتوانند سهام را با کمترین هزینه و اثرگذارای کم بر قیمت بازار سهام، خرید و فروش نمایند را کاهش می‌دهد.

نوعاً تئوری‌های موجود بر پیامدهای مستقیم بازار سرمایه حاصل از فعالیت‌های افشای شرکت، تمرکز می‌کنند. این پیامدها شامل تاثیر بر نقدینگی، هزینه سرمایه و ارزشیابی شرکت می باشد. یکی از منافع مختص شرکت، حاصل از افشا، که قویاً از جانب تئوری‌های موجود مورد طرفداری قرار می‌گیرد، تاثیر بر نقدینگی بازار سرمایه می باشد (ورچیا[3]،1990). این تحقیقات نشان می‌دهد که افشای داوطلبانه و ویژگی‌های حسابداری با نقدینگی بیشتر سهام شرکت‌ها ارتباط دارد و این باور هست که سرمایه‌گذاران در هنگام خرید و فروش سهام کمتر نیاز به طرفداری قیمتی دارند.

[1] Graham, Harvey and Rajgopal

[2] Leuz and Verrecchia

[3] Verrechia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید