عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-2- اهداف افشای اطلاعات

هدف از افشا در گزارشگری مالی ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر می باشد:

الف-  ارزیابی عملکرد واحد تجاری

ب-  قضاوت در مورد چگونگی بهره گیری واحد تجاری از منابع موجود

ج-  پیش‌بینی طریقه سودآوری واحد تجاری در آینده

پس اطلاعاتی که از طریق گزارش‌های مالی ارائه می گردد بایستی مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی بایستی نیازها و خواسته‌های سرمایه‌گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گران مالی مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که کلیه سرمایه‌گذاران برای ارزیابی خطرات نسبی سرمایه‌گذاری در هریک از واحدهای تجاری به اطلاعات مالی نیاز دارند نیز بایستی در افشای اطلاعات مزبور مورد توجه قرار گیرد. هرچند اعتباردهندگان و اُرگانهای دولتی برای دستیابی به اطلاعات اضافی جهت تامین نیازهای خود معمولاً قدرت و امکانات لازم را دارند، با این تفاصیل در ارتباط با افشای اطلاعات مالی، آنان نیز بایستی به عنوان گروه‌های بهره گیری‌کننده صورت‌های مالی در نظر گرفته شوند (عالیور، به نقل از حساس یگانه و پژنگ، 1388).

[1]AICPA اهداف افشای کافی را به صورت زیر اظهار نموده می باشد:

  • تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به مقصود پیش‌بینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای وجه نقد ورودی بر حسب مبلغ، زمان و ریسک مربوطه.
  • تهیه اطلاعات برای بهره گیری‌کنندگان از نظر ایجاد، مقایسه و ارزیابی توان سودآوری شرکت.
  • تهیه اطلاعات سودمند برای قضاوت در مورد توان مدیریت در بکارگیری موثر منابع شرکت در راستای دستیابی به اهداف اصلی.
  • تهیه اطلاعات مفید برای فرایند پیش‌بینی.
  • گزارش در زمینه آن دسته از فعالیت‌های موثر شرکت بر جامعه که بایستی مورد تشخیص، تفسیر و اندازه‌گیری قرار گیرد.

افشای اینگونه اطلاعات تأثیر اجتماعی شرکت را نشان میدهد.

3-7-2- چه اطلاعاتی لازم می باشد افشا گردد؟

پاسخ به این پرسش که چه اطلاعاتی لازم می باشد افشا گردد به این امر بستگی دارد که بتوان بهره گیری‌کنندگان مربوطه، نیازهای آنها، سطح پیچیدگی و از همه مهمتر توانایی آنها را در پردازش اطلاعات با در نظر داشتن ریسک های ناشی از اضافه بار اطلاعات که در سایه گسترش داده ها به وجود می آید، تعیین نمود. اسکینر[2]توجه خود را به بعضی از موضوع هایی معطوف می ‌کند که نیاز به افشای کامل دارند:

1- شرحی مفصل از روش‌ها و رویه های حسابداری، به ویژه هنگامی که برای کاربرد روش حسابداری نیاز به قضاوت فردی می باشد و زمانی که روش مزبور برای واحد حسابداری جنبه خاصی دارد یا زمانی که میتوان از روش‌های مختلف حسابداری بهره گیری نمود.

2- اطلاعات اضافی برای کمک به تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری برای نشان دادن حقوق گروه های مختلف که نسبت به واحد گزارش کننده ادعاهایی دارند.

3- تغییر در سیاست ها یا روش‌های حسابداری نسبت به سال قبل از نظر کاربرد و اثر این تغییرها.

4- دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها و درآمدهای حاصل از معامله برای طرف هایی که توان اعمال کنترل دارند یا با مدیران و مقامات ارشد که با واحد گزارش کننده روابط ویژه دارند.

5- دارایی ها، بدهی ها و تعهدات احتمالی.

6- مبادلات مالی یا غیرعملیاتی که پس از تاریخ ترازنامه انجام می شوند بر وضعیت مالی واحد اقتصادی، به آن‌گونه که در صورت‌های مالی پایان سال ارائه شده می باشد، اثر مهمی‌دارند ( بلکویی[3]،2000).

[1] American Institute of Certified Public Accountant

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Skinner

[3] Belkoyee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری