عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1  مقدمه

تجزیه و تحلیل دادها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن دادهایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، اختصار، کد بندی و دسته‌بندی ودرنهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: آغاز تبیین و آماده سازی اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها سپس تحلیل روابط بین متغیرها، ودرنهایت مقایسه نتایج نظاره‌شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند. در این فرایند دادها هم از لحاظ مفهومی وهم از لحاظ تجربی پالایش می شوندوتکنیکهای گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج‌ها وتعمیم ها بر عهده‌دارند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات جهت هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخورداراست. امروزه دربیشترتحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش به شمار می رود. داده‌های خام با بهره گیری از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات دراختیاراستفاده کنندگان قرارمی گیرند.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی وآماراستنباطی مطرح می گردد. در آغاز با بهره گیری از آمار توصیفی،شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان حاصل می گردد ودرادامه درآماراستنباطی این پژوهش به مطالعه روابط علی بین متغیرهای پژوهش می‌پردازیم.

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این پژوهش به وسیله نرم‌افزار spss 20  و Excel انجام می گردد. دراین بخش کوشش شده می باشد که تمام عملیات آماری انجام‌شده برروی پرسشنامه در قالب دسته‌بندی معین، ارائه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2  آمار توصیفی

آمار توصیفی به مجموعه روش‌هایی اطلاق می گردد که برای جمع‌آوری، اختصار کردن، طبقه‌بندی و توصیف حقایق عددی به کار می رود. در واقع این آمار، داده‌ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلی از داده‌ها برای بهره گیری سریع و بهتر از آن‌ها به دست می‌دهد. در این بخش اختصار‌ای از اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌های توزیع‌شده و دریافت شده شامل نمودار اندازه تحصیلات و نمودار سابقه کاری پاسخ‌دهندگان همچنین جدول توزیع فراوانی پاسخ‌ها و جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های گردآوری‌شده آورده می گردد.

4-2-1   پایایی پرسش نامه

در این پژوهش برای آزمون پایایی و اعتبار پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه‌ها در اختیار اساتید، حسابداران رسمی و بعضی نیز از طریق ایمیل در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفت که نهایتاً تعداد 15پرسشنامه قابل تحلیل جمع‌آوری گردید. به مقصود ارزیابی پایایی پرسش‌نامه این پژوهش از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS آزمون آلفای کرونباخ برای تمام سوال‌های پرسش‌نامه انجام گردید که جدول آن در قسمت پیوست آورده شده می باشد، بر اساس نتایج به دست آمده ضریب آلفا برای طیف لیکرت برابر6/97% بود که نشان‌دهنده آن می باشد که تمام سوال‌های پژوهش در راستای موضوع پژوهش بوده و از انسجام محتوایی بسیار بالایی برخوردارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید