عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4-2 متغیرهای مستقل

عواملی که از نظر حسابرس مستقل می‌تواند باعث  افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی گردد به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش حاضرمی باشند. با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه پژوهش و با مطالعه استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم زیرا استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ازمنظرحسابرس مستقل تاثیرگذارباشد، لذا متغیرهای مستقل شامل پنج مورد بدین تبیین: استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی (INDOB)، صلاحیت حسابرس داخلی (COMPE)، عملکرد کاری حسابرس داخلی (WORKP)، اثربخشی حسابرسی داخلی (AUDITE) و سطح ریسک ذاتی صاحب کار (AUDITR) به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش فوق درنظرگرفته شده می باشد.

3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی

مقصود از استقلال، ایجاد شرایطی می باشد که موجب می گردد حسابرس داخلی وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و با پرهیز از جانب‌داری انجام دهد. بی‌طرفی شیوه ذهنی غیر جانب‌دارانه ای می باشد که موجب می گردد حسابرسان داخلی کارهای خود را به گونه‌ای که عقیده دارند، انجام دهند تا کیفیت کار حفظ گردد. بی‌طرفی، حسابرسان داخلی را ملزم می کند که قضاوت‌های حرفه‌ای خود را متکی به اشخاص دیگر نکنند (عالی نژاد،1390). در این پژوهش، سوالات پرسشنامه جهت سنجش اندازه توجه حسابرس مستقل در ارتباط با استقلال وبی طرفی حسابرس داخلی گنجانده شده می باشد. وازپاسخ دهندگان خواسته شده می باشد که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این سوالات (گویه ها) به تبیین زیرمی باشد:

 1. توانایی دسترسی حسابرسی داخلی به اسناد و مدارک سازمانی.
 2. واحد حسابرسی داخلی یافته‌ها خود را به سطح رضایت بخشی از سازمان گزارش می‌دهند.
 3. محتوا و اهمیت گزارش‌های حسابرسی داخلی برای سازمان.
 4. اندازه درگیری واحد حسابرسی داخلی در فعالیت‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری.

3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی

دومین متغیر مستقل پژوهش صلاحیت و شایستگی حسابرس داخلی می‌باشد حسابرسان داخلی بایستی دانش، تجربه و مهارت‌ها و سایر شایستگی‌های لازم را برای انجام مسئولیت‌های فردی خویش داشته باشند. حسابرسان داخلی تشویق می شوند تا صلاحیت و شایستگی خود را بامعلومات و گواهی‌های حرفه‌ای نشان دهند مثل گواهی‌نامه حسابرسان داخلی رسمی[1] یا گواهی‌نامه دیگری که توسط انجمن حسابرسان داخلی(IIA)[2] یا سایر سازمان‌های حرفه‌ای ذیصلاح صادر می گردد. با در نظر داشتن مطالب گفته‌شده برای استخراج توجه حسابرسان مستقل در مورد صلاحیت حسابرسان داخلی سوالات زیردرپرسشنامه گنجانده شده می باشد:

 1. اندازه تجربه­ی کارکنان واحد حسابرسی داخلی
 2. اندازه تحصیلات و مدارک تحصیلی کارکنان واحد حسابرسی داخلی
 3. تأکید بر داشتن یا کسب مدارک حرفه­ای (مانند حسابدار رسمی) در استخدام حسابرسان داخلی جدید.
 4. آگاهی کارکنان واحد حسابرسی داخلی از فعالیت­ها، سیاست­ها و قوانین حاکم بر شرکت.
 5. دارا بودن انواع مهارت‌های کافی (برای مثال حسابرسی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت و…) توسط حسابرسان داخلی.

3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی

میرت (2011) یک نظرخواهی بر پایه پرسشنامه درموردحسابرسی داخلی از نظرات حسابرسی مستقل انجام داده وی پنج متغیر که ازجمله این پنج متغیر عملکرد کاری حسابرس داخلی بود را مورد مطالعه قراردادهاست، سوالات این متغیر با درخواست از محقق مقاله (میرت) دریافت شده می باشد ومی خواهیم سوالات پژوهش فوق را در پژوهش پیش رو در ایران مورد اندازه‌گیری قرار دهیم سوالات گنجانده‌شده در پرسشنامه مربوط به این متغیر که در مقیاس طیف پنج قسمتی لیکرت پاسخ خواهی شده می باشد به تبیین زیرمی باشد:

 1. اندازه رضایت بخشی از دامنه کار حسابرسان داخلی.
 2. حسابرسی داخلی تا چه حد حسابرسی مالی مورد نظر حسابرس مستقل را پوشش می‌دهد.
 3. حسابرسی داخلی برنامه حسابرسی را به صورت رضایت‌بخش آماده و به گونه موثر از آن بهره گیری می کند.
 4. کیفیت و کمیت مستندات کار حسابرس داخلی رضایت‌بخش می‌باشد.
 5. روش‌های مورد بهره گیری توسط حسابرسی داخلی برای مستند و گزارش کردن کار حسابرسی داخلی رضایت‌بخش می‌باشد.
 6. شکل، محتوا و شفافیت گزارش حسابرس داخلی رضایت‌بخش می‌باشد.

3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی

در کتاب‌های سازمان و مدیریت غالباً گفته می گردد اثربخشی هنگامی تحقق می‌یابد که سازمان به نتایج مطلوب خود نائل آید (علاقه بند، 1388). در واقع در این پژوهش مقصود از نتایج مطلوب همان اهداف تعریف‌شده برای حسابرسی داخلی می‌باشد طبق استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی اهداف واحد حسابرسی داخلی بایستی در منشور واحد حسابرسی داخلی گنجانده‌شده و به تصویب مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره برسد. با مطالعه این استاندارد و مقالات وسایرمتون برای سنجش توجه حسابرسان مستقل در ارتباط با اثربخشی حسابرسی داخلی سوالات زیر در پرسش‌نامه آورده شده و در مقیاس طیف پنج قسمتی لیکرت جواب آن‌ها مورد پرسش قرارگرفته می باشد این سوالات به تبیین زیرمی باشد.

 1. واحد حسابرسی داخلی دارای اهداف تبیین شده می‌باشد.
 2. اهداف حسابرسی داخلی با تغیر در اهداف سازمانی و محیط کنترلی به گونه مرتب مورد ارزیابی و اصلاح قرارمی گیرد.
 3. دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی سازمان رادرنیل به هدف‌های خود یاری می کند.
 4. مدیریت مشتری یافته‌ها و توصیه‌های مطلوب حسابرس داخلی را در نظر می‌گیرد.
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 6. مدیریت ارشد مشتری پشتیبانی رضایت بخشی از واحد حسابرسی داخلی به اقدام می‌آورد.
 7. سرعت اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی رضایت‌بخش می باشد.

[1] . certified internal auditor designation

[2] . Institute of Internal Auditors

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

 • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید