عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

20-2- شاخص‌های افشای داوطلبانه

شاخص افشا به عنوان معیاری جهت اندازه‌گیری سطح افشای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ایجاد شده می باشد. ساختار شاخص افشا مبتنی بر اطلاعاتی می باشد که شرکتها از طریق صورت‌های مالی سالانه خود در اختیار سهامداران قرارمی‌دهند.

این امکان هست که از طریق سایر مجاری وکانال ها مانند تلویزیون و روزنامه برای جمع‌آوری اطلاعات بهره گیری گردد. اما تکیه بر چنین ابزارهایی جهت تعیین افشای داوطلبانه، با معضلات کاربردی مواجه خواهد بود. به گونه اختصار، گزارش‌های مالی سالانه مرجع اصلی شاخص افشای داوطلبانه به شمار می رود. زیرا اساساً این گونه فرض می گردد که یکی از ابزارهای مهم برای انتقال اطلاعات می باشد.

هدف از تعیین شاخص افشا این نیست که تعیین گردد شرکت‌ها چه اطلاعاتی را بایستی افشا کنند بلکه برای اهداف کنترلی و اندازه‌گیری اختلاف بین رویه های افشا در بین شرکت‌ها ایجاد شده می باشد.

رویکرد اول: بهره گیری از شاخص غیر وزنی

در رویکرد اول فهرستی از موارد افشا تهیه شده سپس با مطالعه صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی ارزشهای “صفر” و”یک” و “مورد ندارد” به ترتیب برای افشا، عدم افشا یا عدم شرایط لازم برای افشا داده خواهد گردید. به عنوان مثال یکی از موارد افشای لازم، ارائه  “جمع دارایی ها و بدهی های جاری  ” در صورت‌های مالی می باشد که اگر افشای این مبلغ انجام شده  باشد، ارزش  “یک ” در نظر گرفته شده و در صورتیکه این مبلغ افشا نشده باشد ارزش “صفر” در نظر گرفته می گردد.

همچنین در مواردی که افشای قسمتی، متناسب با شرایط شرکت نباشد از “مورد ندارد” بهره گیری می گردد .مثلاً افشای مبلغ و ماهیت معاملات با اشخاص وابسته الزامی اسات که اگر شرکتی معاملات با اشخاص وابسته نداشته باشد، افشای مبلغ چنین معاملاتی بدون معنی خواهد بود. در این صورت نبود مبلغ چنین معامله ای دلیلی بر عدم رعایت افشا نبوده و بایستی از ارزش “مورد ندارد” برای آن بهره گیری گردد.

پس از ارزش‌گذاری های لازم، شاخص تحت عنوان شاخص افشای اختیاری با بهره گیری از ارتباط زیر محاسبه میگردد.                                                                                                               Qf =

در این ارتباط Σdj بیانگر کلیه اقلامی می باشد که ارزش های “یک” یا “صفر” در مورد آن ها لحاظ گردیده می باشد. به همین ترتیب در مورد هر شرکت، شاخص افشای اختیاری اندازه‌گیری شده در دامنه   “صفر ” یا “یک” قرار می گیرد. از این رویکرد در پژوهش افرادی همچون والاس[1] (1987) کوک[2] (1992،1991،1989) احمد و نیکولس[3] ،(1994) و میک و همکاران[4](1995)بهره گیری گردیده می باشد.

رویکرد دوم: بهره گیری از شاخص وزنی

رویکرد دوم نسبت به رویکرد اول مرحله اضافه تری دارد که در آن آغاز فهرست موارد افشا استخراج می گردد و با بهره گیری از نظرات افراد مختلف و طیفی از “بسیار کم” تا “خیلی زیاد” اهمیت هر قلم مشخص می گردد. در مرحله بعدی ارزشگذاری مانند رویکرد اول انجام می گردد و تنها تفاوت آن این می باشد که امتیازهای حاصله در ضریب اهمیت استخراج شده از نظرات افراد مختلف ضرب شده و معیار وزنی ماورد بهره گیری قرار می گیرد. سینگوی و دسای (1971) و بارت[5](1977) در پژوهش های خود از این رویکرد بهره گیری نموده‌اند.

 1-20-2- اقلام شاخص افشا

اقلامی که برای تعیین شاخص افشای داوطلبانه مدنظر قرار می‌گیرد با در نظر داشتن الزامات و استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات و فرهنگ هر کشور و موضوع پژوهش انجام شده، می‌تواند متفاوت باشد. در زیر چند نمونه از شاخص‌های به کار گرفته شده ارائه شده می باشد:

1- چک لیستی که موسسه اس اند پی[6] برای امتیاز دهی به افشای اطلاعات مورد بهره گیری قرار می‌دهد شاخص‌های ساختار مالکیت و حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت مالی و افشای اطلاعات، ساختار و نحوه اقدام هیئت مدیره را شامل می گردد که در پیوست 5 به صورت تفصیلی ارائه شده می باشد.

2- تحقیقی تحت عنوان “ساختار مالکیت، جایگاه هیئت مدیره و افشای داوطلبانه شرکت” توسط آیو هوافنگ و جیانگو[7] در سال 2007 انجام گردید. اقلام افشای داوطلبانه به صورت جدولی در پیوست 6 طبقه بندی و ارائه شده می باشد.

3- در سال 1387 تحقیقی با عنوان “مطالعه ارتباط بین ویژگی‌های حسابداری شرکت‌ها و اندازه افشای اختیاری اطلاعات مالی” توسط سنجری انجام گردید که در این مطالعه از اقلام شاخص‌های افشای اختیاری که در پیوست 7 ارائه شده می باشد، بهره گیری گردید.

4- اسمعیل زاده مقری و شعربافی تحقیقی را تحت عنوان ” افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری” در سال 1388 انجام دادند. اقلامی که آنان در پژوهش خود به عنوان شاخص‌های افشای اختیاری در نظر گرفتند، در پیوست 8 ارائه شده می باشد.

[1] Wallace

[2] Cooke

[3] Ahmed and Nicholls

[4] Meek and et.al

[5] Barrett

[6] S&P (standard and poors)

[7] Huafang and Jiangou

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید