تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- تحلیل رگرسیون

به مقصود مطالعه بیشترچگونگی  ارتباط بین متغیرها پژوهش، سه مدل رگرسیون شده می باشد. در مدل اول، PI به عنوان تابعی از سه متغیر مستقل X1وx2 و X3، تعریف شده می باشد.نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss به مقصود اندازه گیری پارامترهای مدل در جدول 4-22 نشان داده شده می باشد.همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرتبط با این مدل در جدول4-23 نشان داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هرگاه Sig<0/05 باشد، نشانه معناداربودن رگرسیون می باشد. معادله کلی رگرسیون در قسمت        4-20 تبیین داده گردید. جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در مدل اول از جدول ضرایب به تبیین زیر بهره گیری می­گردد.

a: پیش­بینی کننده­ها (متغیر ثابت)، SC

b: پیش­بینی کننده­ها (متغیر ثابت)، SC و SE

c: پیش­بینی کننده­ها (متغیر ثابت)، SC و SE و SRP

d: متغیر وابسته : PI

در جدول فوق:

SC: فشار و اجبار سرپرست

SE: تخصص سرپرست

SRP: قدرت مرجعیت سرپرست

PI: عملکرد مناسب

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید