مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

6-4- روش‌های برآورد مدل

در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده‏های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند. در تجزیه و تحلیل داده‏های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک‏های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می‏گردد. در بسیاری موارد، پژوهشگران می‏توانند از داده‏های ترکیبی برای مواردی که نمی‏توان به صورت فقط سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی مطالعه نمود،بهره بگیرند. مانند مزایای بهره گیری از داده‌های ترکیبی می­توان به : 1. بار اطلاعاتی و تغییرپذیری بیشتر 2. کاهش همخطی میان متغیرها 3. افزایش درجه آزادی و کارایی 4. امکان حذف نتایج سوءگیرانه از مجموع شرکت‌ها یا افراد

همانطوری که در فصل سوم تصریح گردید آغاز بایستی در داده‏های ترکیبی برای انتخاب بین روش‌های داده­های تابلویی و داده‏های تلفیقی، از آزمون چاو(لیمر) بهره گیری گردد. اگر F چاو(لیمر) محاسبه‌شده از F جدول کوچک‌تر باشد از داده‏های تابلویی و در غیر اینصورت از داده‏های تلفیقی بهره گیری شده می باشد. در صورتی که داده‏ها بهصورت تابلویی باشند بایستی آزمون هاسمن انجام گردد. برای مطالعه این موضوع که آیا عرض از مبدأ بهصورت اثرات ثابت می باشد یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی بهصورت تصادفی اقدام می­کند از این آزمون بهره گیری می‏گردد. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از 5 درصد باشد، فرض صفر (اثرات تصادفی) رد می‏گردد و اثرات ثابت انتخاب می‏گردد و در صورتی که احتمال آزمون هاسمن بزرگ‌تر از 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمی‏گردد و اثرات تصادفی انتخاب می‏گردد.

مطابق با نتایج آزمون Fچاو(لیمر) و آزمون هاسمن، روش رگرسیونی مناسب انتخاب می‏گردد و بر اساس آن فرضیه‏های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه برای تک‌تک فرضیه‏ها، از آزمون F چاو و آزمون هاسمن بهصورت جداگانه انجام می‏گردد و نتایج رگرسیونی بهدست آمده با آماره t و احتمال t، آماره F و احتمال آن و ضریب تعیین  مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد.

فرضیه اول

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن بیشتر می باشد

از لحاظ آماری این ارتباط  به تبیین زیر می‏باشد:

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن بیشتر نیست. H0:

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن بیشتر می باشد. H1:

در آغاز به مطالعه نوع داده­ها می­پردازیم که داده­های مورد پژوهش از نوع داده­های ترکیبی می باشد یا داده­ها به صورت تلفیقی می­باشند که نتایج در جدول زیر ارائه شده می باشد.

همانطوری که جدول 8-4 نشان می‏دهد، مقدار سطح معنی­داری برای آزمون F عدد 000/0 می باشد، به بیانی دیگر آزمون F­محاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر می باشد، در نتیجه برای آزمون این ارتباط بایستی از روش داده‏های تابلویی(پنل) بهره گیری گردد. در ادامه برای مطالعه حالت‏های مختلف داده‏های تابلویی از آزمون‌ هاسمن بهره گیری می‏گردد. همچنین با در نظر داشتن نتایج منعکس در جدول 8-4 نتایج بهدست آمده از نرم‌افزار Eviews نشان می‏دهد که مقدارسطح معنی داری برای آزمون هاسمن عدد 879 /0 می باشد که نشان می‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفی) پذیرفته می‏گردد و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته نمی‏گردد. این مقدار نشان می‏دهد که بایستی از روش اثرات تصادفی بهره گیری گردد. در ادامه بایستی آزمون رگرسیون به روش داده‏های تابلویی- اثرات تصادفی انجام گردد.

با در نظر داشتن اینکه مدل داده­ها برای آزمون این فرضیه، روش مورد بهره گیری داده­های تابلویی- اثرات تصادفی می­باشد که نتایج مدل به قرار زیر می باشد.

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 9-4 مشخص می باشد با مطالعه سطح معناداری آماره t رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد. همچنین آماره دوربین واتسون نیز نشان می‌دهد که مشکل خود همبستگی بین متغیرهای مدل وجود ندارد.

در مورد متغیرهای کنترلی خاطر نشان می گردد که از بین شش متغیر کنترلی که در این مدل هست تنها متغیر بازدهی معنی‏دار می باشد و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند.

در آزمون معنی­داری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف می گردد که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر می باشد  و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب تصریح می­کند . F اعتبار کلی مدل را نشان می­دهد.با در نظر داشتن نتایج منعکس‌شده در جدول9-4 نشان می­دهد که F محاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر می باشد(5%>P)،پس می­توان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنی­دار می باشد. به تعبیری دیگر می­توان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار می باشد..همچنان با در نظر داشتن سطح معنی­داری آماره t  در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% می­باشند ، می­توان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 9 درصد می­باشد که این عدد نشان می­دهد که 9 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می گردد. البته دلیلی که برای ضریب تعیین نسبتا پایین این مدل می‌توان اظهار نمود این می باشد که مطالعه گزارشات هیئت مدیره شرکت‌ها برای مدت 5 سال نشان داد که اولا اندازه افشای اختیاری اطلاعات کم می باشد. همانطوری که در جدول 4-4 نظاره می باشد میانگین افشا 0.32 می باشد. ثانیا تغییرات اندازه افشای اختیاری اطلاعات ناچیز می باشد و شرکت‌ها بدون در نظر داشتن موضوع رتبه‌بندی و افشای بیشتر اطلاعات هر‌ساله گزارشات هیئت مدیره خود را مانند سال قبل و با تفاوتی بسیار ناچیز تنظیم می‌کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری