عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5  هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

1-5-1  هدف (های) اصلی:

هدف اصلی پژوهش آزمون فرضیه پژوهش برای یافتن پاسخی در خور به آن به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2  هدف (های) فرعی:

مطالعه ادبیات موجود درمورد مطالعه ارتباط نوسانات بازار سهام با عملکرد شرکت بوده و هدف های فرعی این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط رشدGDP با عملکرد شرکتها
  • مطالعه ارتباط اندازه شرکت با عملکرد شرکتها

1-6   قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش

در این رساله نمونه مورد مطالعه شرکتهای سیمانی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران معامله می گردد ˓ می باشد. این پژوهش سالهای 1383 الی 1391 را در بر می گیرد و قلمرو موضوعی نیز نوسانات بازار سهام و عملکرد شرکتها می باشد.

دلیل بهره گیری از صنعت سیمان رشد چشمگیر این صنعت در دوره مورد مطالعه می باشد. به علاوه مستقل بودن و بی نیازی این صنعت از واردات نیز یکی دیگر از علت های  این انتخاب می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید