مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

10-3- تحلیل عاملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بعضی تحقیقات به علت های مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها می باشد و به این مقصود از روش تحلیل عاملی بهره گیری می کند.

نخستین کار درمورد تحلیل عاملی توسط چارلز اسپیرمن (1904) صورت گرفت، به گونه ای که وی را « پدر» این روش شناخته اند. بعد از او کارل پیرسن (1910)، روش «محورهای اصلی» را پیشنهاد نمود و هُتلینگ (1933) آن را به گونه کاملتری توسعه داد.

در حقیقت، هدف تشخیص این عامل های نظاره ناپذیر بر پایه مجموعه ای از متغیرهای نظاره پذیر می باشد. عامل، متغیر جدیدی می باشد که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغیرهای نظاره شده بر پایه فرمول زیر برآورد می گردد:

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp

که در آن W ها بیانگر ضرایب نمره عاملی و P معرف تعداد متغیرها می باشد.امید این می باشد که با تعداد کمی از این عاملها (یعنی ترکیبهای خطی نمره های اصلی متغیرهای نظاره شده)، بتوان تقریباً همه اطلاعاتی را که توسط مجموعه بزرگتری از متغیرها به دست می آید، در برگرفته و در نتیجه توصیف ویژگی های هر نظاره را ساده ساخت.

1-10-3- انواع تحلیل عاملی

1) تحلیل عاملی اکتشافی[1]  :

محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها می باشد بدون وجود هیچ تئوری اولیه ای.  هر متغیری ممکن می باشد با هر عاملی  ارتباط داشته باشد.

کاربردها: کاهش داده ها[2]  یا شناسایی ساختارها[3]

2) تحلیل عامل تأییدی[4] :

پیش فرض اساسی محقق، آن می باشد که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم این می باشد که محقق در مورد تعداد عاملهای مدل قبل از انجام پژوهش، پیش فرض معینی داشته باشد.

در هر روش استخراجی که مد نظر باشد، یک راه حل مناسب و خوب بایستی پاسخ مناسبی به این دو سوال ارائه کند:1- چه تعداد عامل برای معرفی متغیرها لازم می باشد؟ 2- عاملها چه معنا و مفهومی دارند؟

2-10-3- مراحل انجام تحلیل عاملی

  1. تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی متغیرها،
  2. استخراج عاملها از ماتریس ضریب همبستگی،
  3. چرخش عاملها به مقصود به حداکثر رساندن ارتباط بین متغیرها و عاملها
  4. محاسبه بار عاملی (نمره عاملها) برای تعیین عاملهای مورد نظر

نکته 1: معمولاً عاملهایی انتخاب می شوند که بار عاملی آنها بیشتر از 4/0 باشد.

نکته 2: بعضی از صاحبنظران عقیده دارند در تحلیل عاملی، تعداد مشاهدات حداقل بایستی 10 برابر تعداد متغیرها باشد. بعضی حتی اعتقاد به حداقل 20 برابر تعداد متغیرها دارند.

[1]Exploratory Factor Analysis

[2]Data Reduction

[3]Structure Detection

[4]Confirmatory Factor Analysis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید