دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسئله 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1- 4 – اهداف پژوهش 5

1- 5 – سوالات پژوهش 6

1-6- محدوده پژوهش 6

1-6-1- محدوده زمانی 6

1-6-2- محدوده مکانی 6

1-6-3- محدوده موضوعی 6

1-7- محدودیت پژوهش 6

1-8- واژه های کلیدی 7

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 10

2-2- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی 10

2-2-1- توسعه 10

2-2-2- توسعه روستایی 13

 

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

2-2-3- تعریف روستا 15

2-2-4- خصلت های جامعه روستایی 19

2-2-5- توسعه پایدار روستایی 21

2-2-6- توسعه همه جانبه روستایی 21

2-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی 22

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم 22

2-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی 23

2-2-7- عمران روستایی 23

2-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی 24

2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه 24

2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی 25

2-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی 25

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت 26

2-3-5- اهداف توسعه روستایی 27

2-3-6- برنامه ریزی روستایی 27

2-3-7- اجزای توسعه روستایی 28

2-3-8- مفهوم برنامه ریزی 29

2-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی 30

2-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع 30

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

2-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف 30

2-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه 30

2-4- بخش سوم: پیش نگاشته­ها 32

2-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری 37

شکل 2-1- چهارچوب نظری پژوهش 38

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 40

3-2- محدوده مورد مطالعه 40

3-2-1- جایگاه جغرافیایی 40

3-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری 41

3-2-2- ویژگی های جمعیتی 42

3-2-3- توپوگرافی 44

3-2-4- اقلیم 45

3-3- روش پژوهش 46

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه 46

3-5- شاخص های پژوهش 46

3-6- فرضیه های پژوهش 47

3-7- روش گردآوری داده ها 47

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 48

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

3-8-1- تاپسیس: 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 52

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385 53

4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385 53

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385 54

4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392 55

4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392 56

4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385 57

4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 59

4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392 59

4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392 61

4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385 62

4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385 63

4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385 65

4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385 69

4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385 70

4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385 71

4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385 72

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385 74

4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385 77

4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392 78

4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392 79

4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392 81

4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392 83

4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392 85

4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392 86

4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392 87

4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392 88

4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385 90

4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 اختصار 94

یافته های پژوهش 95

5-2- رتبه بندی بخش ها 95

5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385 95

5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92 96

5-4-1- دهستان کلیشم 85 96

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

5-4-2- دهستان کلیشم 92 96

5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85 96

5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92 97

5-4-5- دهستان دلفک در سال 85 97

5-4-6- دهستان دلفک در سال 92 97

5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85 98

5-4-8- دهستان رحمت آباد  در سال 92 98

5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85 98

5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92 98

5-4-11- دهستان خورگام  در سال 85 99

5-4-12- دهستان خورگام در سال 92 99

5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85 99

5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92 99

5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85 100

5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92 100

5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85 100

5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92 100

5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85 100

5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92 101

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101

5-5-1- دهستان بلوکات 101

5-5-2- دهستان دشتویل 101

5-5-3- دهستان رحمت آباد 102

5-5-4- دهستان جیرنده 102

5-5-5- دهستان کلیشم 103

5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی 104

5-5-7- دهستان رستم آباد شمالی 104

5-5-8- دهستان کلشتر 104

5-5-9- دهستان خورگام 105

5-5-10- دهستان دلفک 105

منابع و ماخذ 107

 پیوست ها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار