عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

7-2- افشای اطلاعات

1-7-2- تعریف افشا

افشا در لغت به معنی عیان کردن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه می باشد. طبق فرهنگ لغت کُهلر[1](1387) افشا عبارت می باشد از نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا در صورت‌های مالی دیگر و یادداشتهای همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی.

افشای مالی، مفهومی انتزاعی می باشد که به گونه مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست و از ویژگیهای خاصی نیز برخوردار نمی‌باشد که بتوان شدت و یا کیفیت آن را به راحتی اندازه‌گیری نمود (والاس و ناصر[2]،1994)

هندریکسن و ونبردا[3](1385) عقیده دارند که افشا در حسابداری نسبت به حالت کلی، دارای معنای محدودتری می باشد یعنی در حالی که در سطح کلی، افشا را انعکاس اطلاعات تعریف می‌کنند، حسابداران آن را به معنای انعکاس اطلاعات جدید واحد تجاری در قالب گزارش‌های مالی که معمولاً به گونه سالیانه تهیه میشوند، در نظر می‌گیرند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران نیز در این مورد به تبیین زیر اظهارنظر کرده می باشد:

بکارگیری مبانی مختلف در اندازهگیری ارزش عناصر حسابداری، شناسایی درآمد به انحای گوناگون، وجود مبانی مختلف برای مقابله هزینه ها با درآمد و تنوع رویه های حسابداری، افشای رویه های حسابداری و توضیحات دیگری را لازم می سازد که توصیف رویدادهای اقتصادی را کامل و ارقام صورت‌های مالی را شفاف و گویا کند.

اما تعریف ساده ای که میتوان از افشا به اقدام آورد عبارت می باشد از انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر‌مالی کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری گفته می گردد و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاص نباشد اختیاری تعبیر می گردد (حساس یگانه و پژنگ، 1388). هم چنین افشا بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش‌های شرکت می باشد به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک ها و ارزش نسبی شرکت به اقدام آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نمود (بلکویی2000، اسوه انساه 1998، به نقل از پژنگ).

در مطالعه تحقیقاتی شماره 1 (ARS 1[4]) افشا به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری مطرح شده می باشد تا از گمراهی بهره گیری‌کنندگان گزارش‌های مالی جلوگیری کند.

از آنجا که کمّی کردن مفهوم افشای کافی برای بهره گیری‌کنندگان گزارش‌های مالی مقدور نیست، نمیتوان تعریف دقیقی نیز از آن ارائه نمود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز تعریفی برای مفهوم افشا ذکر نکرده، اگرچه در بعضی از بیانیه ها در مورد آن بحث شده می باشد.

مفهوم افشا، به اطلاعات مالی مربوط در متن و همراه با صورت‌های مالی، شامل روش‌های بکار گرفته شده در تهیه صورت‌های مالی تصریح دارد. افشای اطلاعات همراه با و خارج از متن صورت‌های مالی شامل موارد زیر می باشد:

1- تهیه و گزارش صورت‌های مالی مکمل نظیر صورت‌های مالی تورمی.

2- افشای اطلاعاتی که نمیتوان آنها را در متن صورت‌های مالی گزارش نمود، از طریق یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی،

3- افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورت‌های مالی ازطریق یادداشت‌های همراه،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- پیش‌بینی عملیات سال آینده،

5- و تجزیه و تحلیل مدیریت از عملیات در گزارش‌های سالانه (شباهنگ، 1381).

هندریکسن معتقد می باشد برای آنکه بتوان اطلاعات مناسب (و قابل قبول)افشا نمود بایستی به پرسش‌های زیر پاسخ داد:

1- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا می گردد؟

2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟

3- چه اندازه از اطلاعات لازم می باشد افشا گردد؟

همچنین تصمیمگیری در مورد شیوه افشای اطلاعات و زمان انتشار آنها اهمیت زیادی دارد، زیرا روش و زمان افشای اطلاعات میتواند بر مفید بودن این اطلاعات اثر بگذارد اما در مقایسه با تعیین زمان افشای اطلاعات روش افشای اطلاعات اهمیت کمتری دارد.

[1] Eric Kohler

[2] Wallace & Naser

[3] Hendrksen, & Van Berda

[4] Accounting Research Series

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید