عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود اندازه گیری اندازه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستی بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه حاوی 26 سوال می باشد. سوالات 1 تا 5 در ارتباط با اولین متغیر مستقل پژوهش (قدرت مرجعیت سرپرست)، سوالات 6 تا 9 در ارتباط با دومین متغیر مستقل پژوهش(تخصص سرپرست)، سوالات 10 تا 12 مرتبط با متغیر مستقل سوم (فشار و اجبار سرپرست) می باشد. پاسخ دهندگان هر یک از سوالات را براساس مقیاس لیکرت با دامنه 1 (کاملاً موافقم) تا 5 (کاملاً مخالفم) پاسخ داده اند. به مقصود ارزیابی نتایج و انجام آزمون های آماری ارزش هر یک از پاسخ ها را به ترتیب ز یر اندازه گیری می کنیم.

کاملاً موافقم=1،  موافقم=2،  نظری ندارم=3،  مخالفم= 4،  کاملاً مخالفم=5

سوالات 13 تا 18 پرسشنامه به مقصود سنجش عملکرد مناسب تیم حسابرسی در ارتباط با اولین متغیر وابسته پژوهش، سوالات 19 تا 23 در ارتباط با دومین متغیر وابسته پژوهش (بازخورد مناسب تیم حسابرسی)، سوالات 24 تا 26 در ارتباط با سومین متغیر وابسته پژوهش (تأثیر پذیری از سرپرست) می باشد. پاسخ دهندگان هر یک از سوالات را براساس مقیاس لیکرت با دامنه (کاملاً موافقم) تا (کاملاً مخالفم) پاسخ داده اند. نمونه ای از پرسشنامه مورد بهره گیری در پیوست ب، ارائه شده می باشد.

3-5- جامعه آماری پژوهش :

جامعه، کل مجموعه افرادی می باشد که یافته های آمارگیری قرار می باشد برای آن تعمیم داده گردد. هر یک از اعضای جامعه ای که قرار می باشد مشخصه های آن اندازه گیری گردد، واحدهای اولیه یا عناصر جامعه نامیده میشود. در اجرای آمارگیری­ها نمونه ای غالباً این امکان وجود ندارد که از واحدهای اولیه مستقیماً نمونه گرفته گردد زیرا فهرست واحدهای اولیه که بتوان از آن نمونه گرفت غالباً به راحتی در دسترس نیستند و فقط با صرف هزینه قابل ملاحظه ای فراهم می شوند. اما غالباً می توان واحدهای اولیه را با سایر انواع واحدها مرتبط ساخت که یا فهرست آنها موجود می باشد و یا می توان برای مقاصد نمونه گیری به آسانی ساخته گردد. این نوع واحدها را واحدهای شمارش یا واحدهای فهرست برداری می نامند. یک واحد شمارش یا واحد فهرست برداری ممکن می باشد شامل یک یا چند واحد اولیه باشد و می تواند پیش از انتخاب نمونه مشخص گردد.

جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه حسابرسان با سابقه کار 6 ماه تا 29 سال می باشد که در سازمان حسابرسی مشغول به فعالیت می باشند.

3-6- نمونه و روش نمونه گیری :

آمارگیری نمونه ای را می توان به عنوان مطالعه ای مشتمل بر زیر مجموعه ای از افراد تعریف نمود که از جامعه ای بزرگتر انتخاب می شوند. متغیرها با مشخصه های مورد نظر برای یکایک افراد نمونه گیری شده، نظاره یا اندازه گیری می شوند. سپس این اندازه ها برای کل افراد نمونه جمع آوری شوند تا آماره های (میانگین ها، نسبت ها،. ..) مربوط به نمونه بدست آید. با بهره گیری از این آماره ها می باشد که می توان در ارتباط با جامعه برون یابی­هایی به اقدام آورد. اعتبار و قابل اعتماد بودن این برون یابی­ها به این بستگی دارد که نمونه چقدر خوب انتخاب شده و اندازه گیری ها چقدر دقیق انجام شده باشد. در تعیین حجم نمونه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، امکان بروز خطاهای مربوط به نمونه گیری کاهش خواهد پیدا نمود، اما اندازه نمونه بایستی تا حدی بزرگ باشد. از طرفی اگرحجم نمونه کوچک باشد احتمال بروز خطاهای نمونه گیری بیشتر خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید