عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

رشد سریع موسسات حسابرسی در چند دهه اخیر و در نتیجه افزایش قابل توجه حسابرسان و پرسنل موسسات حسابرسی، موجب افزایش اهمیت نیروی انسانی در موسسات حسابرسی شده می باشد. چنانکه بکلویی1 نیز پرسنل موسسات را مهمترین و اساسی ترین داراییهای آن می داند و لذا انجام تحقیقات در زمینه نیروی انسانی موسسات حسابرسی به مقصود شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد یک فضای کاری مناسب و ایده ال برای پرسنل، به طوری که منجر به افزایش کارایی و تاثیر فعالیت های آنان گردد، ضروری می باشد.

متأسفانه، مدیران اغلب دارای درکی بسیار دقیق از چگونگی دیدگاه کارکنان زیردستان خود نسبت به خودشان ندارند که این خود شامل اعمال نفوذ و قدرتی که آنها اعمال می کنند می گردد. بدین خاطر یافتن روش های غیر تهدیدآمیز که بازخورد پرسنل به مدیران خود ارائه می کنند می تواند بعنوان یک گام مطرح باشد. چنین بازخوردی به کرات در سمینارهای آموزش رهبری و مدیریت فراهم و موجود می باشد. در آنجا به مدیران اختصار ای از عملکرد و نظر سنجی در مورد کارکنان ارائه داده می گردد و دستور العمل هایی در جهت تشریح و تبیین آن نتایج فراهم و مهیا شده می باشد. مدیران با چنین اطلاعاتی به گذشته نظر کرده و اغلب آن چیز که را که قصد انجام آن را ارائه و به نحو احسن انجام آن را در نظر دارند (Hater and Bass ,1988). ما تردید داریم که آیا تعداد زیادی از سرپرستان حسابرسی از اینکه قدرت و اعمال نفوذ آنها توسط تیم حسابرسی درک و  مد نظر قرار داده می گردد دچار شگفتی خواهند گردید یا خیر؟ در واقع سرپرستان بیشترین اهرم های زور و فشاری تصور می شوند که خود حتی انتظار آن را ندارند.

نظر به اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی و مانند واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها، این موضوع از جهات گوناگون در کشورهای صنعتی مختلف مانند آمریکا توسط روبرت و دونالد1(2007) مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد.

در این تحقیقات متغیرهای زیرا سن، سطح آموزش، جنسیت، محیط کار و کسب تجربه توسط حسابرسان، سنوات خدمت حسابرسان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در پژوهش حاضر و در ادامه تحقیقات یاد شده، تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

1-Belkauoi

1-Robert and Donald

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید