عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه:

هدف از هر نوع مطالعه و پژوهش عملی کشف حقیقت می باشد. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء موضوع پژوهش قرار دارد. مقصود از روش پژوهش علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی می باشد که در جریان بهره گیری از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش، بایستی رعایت گردد.

در واقع روش پژوهش علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل، براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار می باشد.

3-2- روش پژوهش :

تحقق حاضر از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بهره گیری نموده، و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر تحقیقات میدانی می­باشد، به ­عبارت دیگر روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد. از سوی دیگر زیرا پژوهش حاضر بر روابط بین متغیرها تمرکز دارد، از روش همبستگی بهره گیری شده می باشد. یعنی بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده از سازمان حسابرسی ایران که تنها موسسه بزرگ حسابرسی می باشد، صحت و سقم فرضیات پژوهش آزمون، و نتایج حاصله به کل جامعه مورد نظر تعمیم داده خواهد گردید. ( استقرایی –  قیاسی)

در این پژوهش، هدف تعیین اندازه ارتباط کمی بین واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها به عنوان متغیر  وابسته وتاثیر قدرت نظارتی سرپرست به عنوان متغییرهای مستقل می­باشد.

در پژوهش حاضر زیرا نوع ارتباط در فرضیات همبستگی و نوع مقیاس داده­ها ترتیبی (رتبه­ای) و مجموعه متغیرها نیز 2 یا بیش از 2 و تعداد آزمودنی­ها نیز هر تعدادی می­تواند باشد، مناسب­ترین فرمول جهت آزمون فرضیه­ها رگرسیون می­باشد (ظهوری، 1378). در نتیجه برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون دو متغیر و چند متغیره بهره گیری شده می باشد.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط کمی بین تغییرات تک تک عوامل تاثیر قدرت نظارتی سرپرست با واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها به کار رفته می باشد و برای آزمون ارتباط کمی بین کلیه عوامل قدرت نظارتی سرپرست با واکنش تیم حسابرسی از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید