تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- بحث و نتیجه گیری:

نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر قدرت مرجعیت سرپرست و فشار و اجبار سرپرست برعملکرد تیم حسابرس در مقایسه با پژوهش روبرت (2007) و همکاران وی در آمریکا بیشتر می باشد و تأثیر تخصص سرپرست بر عملکرد تیم حسابرسی در مقایسه با پژوهش انجام شده توسط روبرت (2007) و همکاران وی کمتر می باشد.

واکنش تیم حسابرس نسبت به قدرت نظارتی سرپرست که شامل عملکرد مناسب، بازخورد مناسب و تأثیرپذیری از سرپرست که در این پژوهش بدست آمده مثبت تر می باشد از روبرت (2007) و همکاران وی نیز در پژوهش خود، عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی و تاثیرپذیری از سرپرست را گزارش کردند که از پژوهش حاضر کمتر می باشد.

در پژوهش حاضر نیز در ارتباط با هر سه جنبه از تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها تفاوت معناداری نظاره شده می باشد. تفاوت های موجود میان نتایج این تحقیقات ممکن می باشد ناشی از تفاوت در شرایط صنعتی و فرهنگی در کشورهای مختلف و یا ناشی از فاصله زمانی میان انجام این تحقیقات باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید