عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3 تأثیر حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی

برای اطمینان از اینکه کنترل‌های قوی در سازمان دایر شده‌اند، درنظرگرفتن موارد زیرحائزاهمیت می باشد :

 • چه فعالیت‌هایی کنترل را در سازمان ما در زمان حال و آینده بیشتر بهبود می‌بخشند؟
 • چگونه می‌توانیم رویدادهایی ایجاد کنیم که کنترل‌های ما را در طی زمان بهبود بخشند؟
 • چگونه طرز فکر و فرهنگی ایجاد کنیم که کنترل‌های شرکت را کامل و طرفداری کنند؟

فعالیت موثر حسابرسی داخلی در داخل سازمان، در پاسخ به این پرسش‌ها و هدف‌های مورد نظر آن‌ها کمک خواهد نمود. در واقع، شرکت‌های دارای بهترین دستورالعمل حسابرسی داخلی، کنترل‌های بهتری دارند؛ زیرا این شرکت‌ها شیوه‌های پیشرو را به کار می‌گیرند و با انتظارات و هدف‌های راهبردی معین توسط مدیریت و هیئت‌مدیره، همگام‌اند. این به آن معنی نیست که فقط داشتن فعالیت حسابرسی داخلی متضمن کنترل‌های قوی می باشد، بلکه انجام موثر و باکیفیت فعالیت‌های حسابرسی داخلی، احتمالی بیشتر برای کنترل‌های قوی ایجاد می کند و پیش روی، بعید می باشد که دستورالعمل حسابرسی داخلی ناکافی و نادرست، انگیزه ای برای توسعه و دوام کنترل‌های داخلی قوی ایجاد کند. سیستم کنترل داخلی دارای طراحی خوب، اطمینان می‌دهد که هدف‌های سازمان با هزینه‌های معقولی انجام خواهند گردید(هیرث[1]، 2008)

سیستم های کنترل داخلی از دیدگاه راهبری شرکت‌ها به عنوان بخشی از سازمان، بایستی نسبت به انواع ریسک‌هایی که سازمان با آن مواجه می باشد، واکنش نشان دهد. استاندارد حسابرسی داخلی شماره 12هند، مواردی را به عنوان تأثیر حسابرس داخلی در ارزیابی کنترل داخلی مطرح کرده می باشد که در ادامه، به گزیده‌ای از این موارد تصریح می گردد:

 • حسابرس داخلی بایستی به وسیله انجام ارزیابی و ارائه پیشنهادها، کارایی مستمر و روبه رشد سیستم کنترل داخلی را مورد مطالعه قرار دهد و به آن کمک کند. حسابرسان داخلی بایستی تمرکز خود را روی بهبود ساختار کنترل داخلی و ارتقای اصول راهبری شرکت‌ها بگذارند. تأثیر حسابرسی داخلی شامل موارد زیر می گردد:
 1. ارزیابی اثربخشی و کارایی کنترل‌ها،
 2. در جاهایی که لازم می باشد پیشنهاد کنترل‌های جدید یا حذف کنترل‌های غیرضروری،
 3. به کار بردن چارچوب‌های کنترل داخلی، و
 4. تدوین و توسعه خود ارزیابی کنترل داخلی.
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی حسابرس از سیستم کنترل داخلی، تصریح به این موارد دارد:

 1. تعیین اهمیت و اندازه حساسیت ریسک در مورد کنترل‌هایی که در حال مطالعه‌اند؛
 2. ارزیابی مستعد بودن منابع برای سوءاستفاده، شکست در دستیابی به هدف‌ها، در خصوص اصول اخلاقی، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی یا شکست برای برآورده کردن تعهدات پاسخگویی و تطابق نیافتن با قوانین ‌و مقررات؛
 3. شناسایی و درک طراحی و عملیات کنترل‌های مربوط؛
 4. تعیین درجه کارایی کنترل به وسیله آزمودن کنترل‌ها؛
 5. ارزیابی کفایت طراحی کنترل؛ و
 6. گزارش ارزیابی از کنترل داخلی و بحث در مورد اقدامات اصلاحی.

حسابرس داخلی بایستی برای اجرای کار حسابرسی و توسعه رویکرد موثر حسابرسی، درک درستی از فرایندهای مهم و سیستم های کنترل داخلی کافی داشته باشد. حسابرس بایستی برای ارزیابی و سنجش بلوغ کنترل داخلی واحد تجاری از قضاوت حرفه‌ای بهره گیری کند. حسابرس برای ارزیابی گرایش‌های مدیریت، اطلاعات و اقدامات مربوط به کنترل‌های داخلی و اهمیت آن‌ها در واحد تجاری، بایستی از محیط کنترلی درک کافی و درستی داشته باشد.

 • حسابرس داخلی به مقصود تدوین طرح حسابرسی بایستی از روش‌های کنترل داخلی درک درستی به دست آورد. همچنین، حسابرس برای ارزیابی کارایی محیط کنترلی بایستی طراحی و عملیات کنترل‌های داخلی را درک کند و مستند سازد. به این مقصود، حسابرس بایستی از روش‌های تبیین نوشته، رسم نمودار و پرسشنامه بهره گیری کند (رحیمیان و توکل نیا،1391).

[1]– Hirth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

 • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری