عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

6-11-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک

تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرضیه اساسی و ساده می‏باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات مستقر نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش‏بینی‏های انجام شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود. این مفروضات عبارتند از:

الف- عدم وجود ناهمسانی واریانس Ui ها.

ب- عدم وجود هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی.

ج- عدم وجود خود همبستگی بین Ui ها.

د- میانگین اجزای باقیمانده (خطاها) مساوی صفر می باشد [E(Ui)=0].

ه- کوواریانس صفر بین Ui ها و Xi ها.

و- عدم وجود تورش تصریح.

ز- غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی.

در مدل داده‏های تابلویی دو مورد ازاهمیت بیشتری برخوردار می باشد که در ادامه تبیین داده شده می باشد.

7-11-3- ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این می باشد که اجزای اخلالUi که تابع رگرسیون جامعه ظاهر می‏شوند، دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی واریانس‏ها وجود داشته باشد آزمون‏های t و F نتایج غلطی را ارائه می‏دهند و آنگاه نمی‏توان فرضیه‏ها را با آزمون F و tتجزیه و تحلیل نمود (گجراتی[1]، 1386).

8-11-3- عدم خود همبستگی جملات خطا

اصطلاح خود همبستگی را می­توان چنین تعریف نمود: همبستگی بین سری مشاهداتی که در زمان (مانند داده‏های سری زمانی) یا مکان (مانند داده­های مقطعی) ردیف شده­اند (گجراتی، 1386).

در مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض می­گردد که در اجزاء اخلال چنین خود همبستگی وجود ندارد. به این معنی که جزء اخلال مربوط به یک نظاره، تحت تأثیر جزء اخلال مربوط به نظاره دیگر قرار نمی­گیرد. زمانی که بین جملات خطا ارتباط وجود داشته باشد، مشکل خود همبستگی بین جملات خطا پیش می­آید. در صورت وجود خود همبستگی معضلات زیر بروز می­نماید:

الف- هر چند تخمین­زن­های OLS بدون تورش باقی می­مانند، اما کارا نیستند (در بین همه تخمین­زن­های بدون تورش دارای حداقل واریانس نیستند).

  • آزمون­های t و F معمولی جهت معنی­داری مدل‌ها نمی­توانند به کار گرفته شوند.
  • واریانس خطا اریب­دار می باشد.
  • واریانس ضرایب مدل نیز اریب­دار می باشد.

برای تشخیص وجود خود همبستگی می­توان از روش ترسیمی، آزمون دوربین_ واتسون[2] و LM[3] بهره گیری نمود.

 الف- روش ترسیمی

اگر بتوان باقیمانده­های روش OLS را پیش روی زمان ترسیم نمود آنگاه وجود خود همبستگی به وسیله نظاره یک الگوی پیوسته در جملات خطا شناخته می­گردد؛ بدین معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدریج بزرگتر یا کوچکتر گردد، یا یک الگوی سیکلی را نشان دهد، معرف آن می باشد که متغیر دیگری هست که به گونه سیستماتیک بر متغیر مستقل اثر دارد(گجراتی، 1386).

ب- آزمون دوربین- واتسون

این آزمون از مشهورترین آزمون­ها جهت تشخیص خود همبستگی می باشد. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود دو باشد، معرف آن می باشد که خود همبستگی وجود ندارد، اما مقادیر بالاتر یا کمتر از 2 معرف آن می باشد که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمی­افتند و پس، نتایج غیرواقعی می باشد (گجراتی، 1386).

ج- آزمونLM

آزمون LM که منتسب به بروش- گادفری[4] می باشد، یکی از کامل­ترین آزمون­های تشخیص خود همبستگی می باشد. در این روش علاوه بر خود همبستگی از درجه یک، خود همبستگی از درجات بالاتر نیز قابل تشخیص می باشد (گجراتی، 1386).

[1] Gujarati

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Durbin – Watson

[3] Lagrange Multiplier

[4] Breusch- Godfrey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید