عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1-مقدمه

پژوهش حاضر به مطالعه تأتیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها پرداخته می باشد.

میلر(2006) و همکاران وی در پژوهش خود نشان داد بازبینی حسابرسی انگیزه تیم حسابرسی را برای عملکرد مناسب بالا می برد. اگر چه تجربه به تأثیر بر عملکرد مناسب همانطوری که به وسیله سرپرست برداشت می گردد را تعدیل می کند در حال که بازبینی منجر به عملکرد مناسب برای حسابرسان کم تجربه می گردد و برای حسابرسان با تجربه به منجر به کاهش عملکرد مناسب می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج پژوهش روبرت (2007) و همکاران وی بیانگر آن بود که قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی ارتباط مثبت دارد اما فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی ارتباط منفی دارد.

با در نظر داشتن پیشینه نظری پژوهش، به مقصود ارزیابی و مطالعه چگونگی ارتباط بین متغیرها در محیط اقتصادی ایران، 9 فرضیه آزمون شده می باشد. در فرضیات اول، دوم و سوم پژوهش، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده می باشد.  در فرضیات چهارم، پنجم و ششم پژوهش، ارتباط بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده می باشد. در فرضیات هفتم،  هشتم و نهم پژوهش،  ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده می باشد. نتایج ارئه شده در این بخش مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده توسط محقق و تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده بر روی اطلاعات می باشد. شایان ذکر می باشد که نتیجه هر تحقیقی با درصدی خطا ارائه می گردد.  به این معنا نتایج پژوهش عموما قطعی نبوده و تنها مکمل تحقیقات گذشته،در ارتباط با موضوع مورد مطالعه باشد و یا در انجام تحقیقات آتی یارگیر محققان باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید