عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- نتایج آزمون فرضیات                                                                  

نتایج آزمون فرضیات به تبیین زیر می باشد:

فرضیه اول

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن بیشتر می باشد“.

برای مطالعه فرضیه‌های پژوهش از رتبه‌بندی شرکت‌ها که با بهره گیری از تجزیه و تحلیل بنیادی شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به دست آمد، بهره گیری گردید. هم چنین اندازه افشای اختیاری با بهره گیری از 70 شاخص که بر اساس مدل بوتوسان(1997) تهیه و تنظیم گردیده بودند، تعیین گردید.

در فرضیه اول پژوهش متغیر اندازه افشای اختیاری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به عنوان متغیر مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. بعلاوه مالکیت مدیر، متوسط بازدهی سهام، نسبت ارزش بازار به دفتری و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شدند. در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 9-4 مشخص می باشد با مطالعه سطح معناداری آماره t رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد.

در ارتباط با متغیرهای کنترلی لازم به ذکراست که از بین شش متغیر کنترلی که در این مدل هست تنها متغیر بازدهی معنی‏دار می باشد و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند.

تحقیقی که توسط کاو و همکاران در سال 2013 تحت عنوان اینکه “آیا شهرت شرکت بر کیفیت افشای اختیاری اهمیت دارد” با تمرکز بر تعداد و تداوم و دقت پیش‌بینی سود به عنوان معیار کیفیت افشای اختیاری به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌ها با شهرت بالاتر، نسبت به دیگر شرکت‌ها، تمایل بیشتری به انتشار پیش‌بینی سود دارند. هم‌چنین، پیش‌بینی سود آنها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.

در پژوهش آنان شهرت شرکت با بهره گیری از فهرست هزار شرکت برتر آمریکا که هرساله در مجله فورچون منتشر می گردد، لحاظ شده که در این فهرست،رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس معیارهای تواناییجذب و نگهداشتنیروی انسانی ماهر، کیفیت مدیریت، مسئولیت پذیری اجتماعی و در نظر داشتن محیط زیست ، خلاقیت و نو‌آوری ، کیفیت تولیدات یا خدمات، ، ارزش سرمایه‌گذاری بلند مدت، صحت مالی، بهره گیری بهینه از منابع و اثربخشی در تجارت جهانی انجام می پذیرد. بعلاوه انتشار پیش‌بینی سود، تعداد، تداوم و دقت آن به عنوان معیار کیفیت افشای اختیاری در نظر گرفته شده می باشد.

در فصل چهارم پژوهش حاضر، نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که میانگین نمره افشای اختیاری، در حدود 0.32 می باشد که این نشانه کم توجهی شرکت‌ها به موضوع افشای اختیاری می باشد. پس به نظر می رسد احتمالا با در نظر داشتن شرایط موجود در ایران و کم توجهی به موضوع شفاف سازی و افشای اطلاعات و نهادینه شدن فرهنگ پنهانکاری و کمبود پاسخگویی مناسب در قبال مسئولیت های به عهده گرفته شده، از علت های تفاوت نتایج این پژوهش با تحقیقات قبلی باشد.

 فرضیه دوم

” بین تغییر رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری ارتباط هست.”

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 13-4مشخص می باشد با مطالعه سطح معناداری آماره t تغییرات رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان می­دهد که تغییر رتبه‌بندی موجب تغییر افشاء اختیاری نمی‌گردد و  در سطح 95 درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد.

در مورد متغیرهای کنترلی خاطر نشان می گردد که از بین شش متغیر کنترلی که در این مدل هست هیچ کدام از  متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید