تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتیجه آزمون فرضیه پنجم :

فرضیه پنجم : بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن می باشد که این فرض آماری پذیرفته شده می باشد. پس تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت دارد. وجود این ارتباط مثبت در پژوهش انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این ارتباط مثبت بیانگر آن می باشد که تخصص سرپرست مثل قدرت مرجعیت گرایش به ارتباط مثبت با پیامدهای سازمانی دارد. افرادی با نیروی تخصص به صورت افرادی دارای دانش و اطلاعات، با ارزش و مفید دیده می شوند (همان منبع) این مسئله نشان می دهد،که تیم حسابرسی نسبت به سرپرستانی واکنش نشان می دهند که دارای تخصص بیشتری دارند هر اندازه سرپرستان داری تخصص بالاتری داشته باشند، بازتاب آن باعث می گردد که تیم حسابرسی از آموزش های تخصصی بالاتری بهره مند شوند. هرچه دانش و اطلاعات و تخصص سرپرست بیشتر باشد این احتمال بیشتر می باشد که یک حسابرس در جستجوی بازخورد اضافی در امر حسابرسی باشد.

همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی بیشتری را در مقایسه با فرضیه چهارم، دارد. (0/435 در مقایسه با 0/422)

نتیجه آزمون فرضیه ششم :

فرضیه ششم : بین تخصص سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن می باشد که این فرض آماری پذیرفته شده می باشد. پس تخصص سرپرست با تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت دارد. وجود این ارتباط مثبت در پژوهش انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این ارتباط مثبت بیانگر آن می باشد که تخصص سرپرست مثل قدرت مرجعیت گرایش به ارتباط مثبت با پیامدهای سازمانی دارد. افرادی با نیروی تخصص به صورت افرادی دارای دانش و اطلاعات، با ارزش و مفید دیده می شوند (همان منبع) این مسئله نشان می دهد،که تیم حسابرسی نسبت به سرپرستانی واکنش نشان می دهند که دارای تخصص بیشتری دارند هر اندازه سرپرستان داری تخصص بالاتری داشته باشند، بازتاب آن باعث می گردد که تیم حسابرسی از آموزش های تخصصی بالاتری بهره مند شوند. به علاوه، تیم حسابرسی خواهان مورد لطف شخص سرپرست متخصص می باشند (دوست دارند مورد لطف وی قرار گیرند)، و این مسئله موجب پیشرفت تاثیر پذیری از سرپرست می گردد.

این نسبت بیشترین همبستگی (0/536) را در مقایسه با نسبتهای موجود در  فرضیات 4و5  را دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید