مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- اظهار مسئله

تصمیمات اقتصادی بر‌اساس اطلاعات مالی و غیر‌مالی قابل‌اتکا اتخاذ می گردد. هرچند صورت‌های مالی اطلاعات بسیار مهمی در‌ارتباط با وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت در اختیار قرار می‌دهد، با این همه، بهره گیری‌کنندگان افزون بر آن به یک سری اطلاعات مقایسه‌ای نیز نیاز دارند. این اطلاعات نه‌تنها در‌ارتباط با معیارهای مشخص (مالی و غیر‌مالی) طریقه گذشته شرکت‌ها را هم با خود و هم با دیگر شرکت‌ها مقایسه می کند، بلکه جایگاه و رتبه آن‌ها را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر معیارهای مالی و غیر‌مالی اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به بهره گیری‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارائه می کند.

بهره گیری‌کنندگان برون‌سازمانی مانند سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، به مقصود تصمیم‌گیری درمورد سرمایه‌گذاری و اعتباردهی از این اطلاعات بهره گیری می‌کنند. هم‌چنین، مدیران هم به عنوان بهره گیری‌کنندگان درون‌سازمانی با سنجش عملکرد خود در مورد بهره گیری بهینه از منابع شرکت تصمیم‌گیری می‌نمایند.

تا به حال رتبه‌بندی شرکت‌هابر‌اساس شاخص‌های مالی وغیر‌مالی مورد توجه بسیاری قرار گرفته می باشد. در رتبه‌بندی بر‌اساس شاخص‌های مالی، به مطالعه آن دسته از نسبت‌های مالی می‌پردازد که بیشتر مورد توجه تحلیل‌گران مالی قرار می‌گیرد . رتبه‌بندی شرکت بر‌اساس شاخص‌های غیر‌مالی نیز با‌در نظر داشتن داده‌های مورد بهره گیری و نحوه انجام آن به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. در یک روش که با بهره گیری از داده‌های کمّی، مانند حجم معاملات، تعداد دفعات معامله و تعداد خریداران، بر‌پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و اندازه اثرگذاری شرکت‌ها بر بازار رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. در روش دیگر با بهره گیری از داده‌های کیفی مانند کیفیت مدیریت، کیفیت محصولات، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست ، شهرت و اعتبار شرکت را از این منظر مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع، شهرت یک دارایی نامشهود می باشد که در طول زمان کسب می گردد. انتظار می رود همان‌گونه که این شهرت و اعتبار که در پی یکسری اقدامات و عملیات و مدیریت صحیح  به دست آمده، بر تصمیم‌گیری واقدامات بعدی عملیاتی و مالی شرکت ، گزارشگری و افشاء موثر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ادبیات نظری در‌ارتباط با این موضوع اظهار می‌دارند که شهرت از عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ناشی می گردد. در این ارتباط میلیگرام و رابرت[1](1982) بر این باورند که اطلاعات نا‌متقارن در‌ارتباط با درستی اقدام تأثیر‌آفرین، باوری درمورد اقدام او به وجود می آوردکه همان شهرت می باشد. هم‌چنین، آنان اظهار می‌کنند که: ” زمانیکه اشخاص راجع به اختیارات یا انگیزه‌های دیگران نامطمئن هستند، انتظار می رود مقوله شهرت مطرح گردد.

افشای اختیاری شرکت تأثیر مهمی در کاهش عدم تقارن‌اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی اعمال می کند. منافع حاصل از افشای اختیاری اطلاعات هم برای تامین‌شونده و هم برای تامین‌کننده سرمایه، انگیزه افشای داوطلبانه اطلاعات را در مدیران تقویت می کند. در واقع باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه‌گذار و اعتباردهندگان در‌خصوص بازده شرکت می گردد و به دنبال آن منابع مالی شرکت تامین می گردد.

علت های متعددی در‌خصوص اینکه شرکت‌هایی با شهرت بیشتر، افشای اختیاری کیفی بیشتری را منتشر می‌کنند، عنوان می گردد. اولاُ، شرکت‌های مشهورتر نسبت به دیگر شرکت‌ها به مقصود نشان دادن کیفیت برترشان و به دست آوردن ارزیابی‌های مثبت از طرف فعالان بازار و هم‌چنین نگهداشت آن انگیزه‌های بیشتری به افشای اختیاری دارند. ثانیاُ، در مقایسه با شرکت‌های دیگر، شرکت‌های مشهورتر، توجه و مطالعه عمومی بیشتری را به سمت خود جلب می‌کنند و این فشار مضاعفی برای انجام رویه‌هایی که ذینفعان را منتفع می سازد مانند افشای اختیاری با کیفیت و تداوم بیشتر اطلاعات، ایجاد می کند. ثالثاُ، شرکت‌هایی با شهرت بیشتر نسبت به شرکت‌های دیگر، بیشتر در معرض از دست دادن این مزیت هستند، زیرا شهرت بنای پیچیده ای می باشد که در طی زمان کسب می گردد و زمانیکه فرو بریزد، بنا نهادن دوباره آن در بعضی از موارد، غیرممکن می باشد. هزینه بالاتر از دست رفتن شهرت  شرکت‌های مشهورتر نسبت به هزینه اضافی افشای با کیفیت، انگیزه اضافی به افشا را برای این شرکت‌ها ایجاد می سازد(کاو و همکاران[2]،a2013).

براساس مطالعات اکتشافی و مبانی نظری ذکرشده، در‌حقیقت، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی و درخور به این پرسش می باشد که: ” آیا بین رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی‌که نماینده‌ای از شهرت شرکت می باشد با اندازه افشای اختیاری آن ارتباط معناداری هست؟”

[1] Milgrom, P. and  Roberts, J.

[2]Cao, Y., Cassel,C.A., Myers, L. A.,and Ome,T.C.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری