عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسئله :

یک نفر سرپرست در یک مؤسسه­ی حسابرسی معمولاً مسئولیت سرپرستی و نظارت در حسابرسی یک یا چند کار حسابرسی متوسط یا بزرگ را بر عهده دارد، به­گونه­ای که بتواند مستندات و نتایج را به شرکاء ارائه نماید. آن­ها وظیفه­ی مطالعه فرم‌ها و کاربرگ‌ها و گزارش‌های حسابرسی و طرح و تنظیم برنامه­ی رسیدگی و رویه‌ی حسابرسی هر واحد اقتصادی را با در نظر داشتن وضع خاص آن به عهده دارند و درمورد‌ی مسائل و معضلات حسابداری موجود در واحد اقتصادی مورد رسیدگی با صاحبکار تماس گرفته و در رفع معضلات مذکور کوشش می­کنند. همچنین در بسیاری از مؤسسات حسابرسی، سرپرستان،‌ عهده‌دار کارآموزی و تعلیم کارکنان تحت نظر خود نیز می‌باشد (خواجوی، نوشادی،1387).

سرپرست تیم رسیدگی کسی می باشد، که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی را برای تأیید مدیر و شریک تنظیم می کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان یکی از مسئولیت های عمده سرپرستان می باشد. مطالعه و بازبینی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست می باشد.

بعضی از وظایف سرپرست (فاوچی،1383) :

الف: تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان

ب: مطالعه کاربرگ های تکمیل شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج: نظارت براعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات

د: برنامه ریزی و تایید کارکرد کارکنان و ارزیابی کارایی آنان

ه: مطالعه پرونده های جاری و همیشگی

ر: تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی

کارکنان حسابرسی در هر سطح و در هر مرحله حسابرسی بایستی به نحو مناسب سرپرستی شده و کارهای مستند شده بایستی توسط یکی از اعضاء ارشد حسابرسی مورد  بازبینی (بازنگری) قرار گیرد (همان منبع).

کلیه کارهای حسابرسی قبل از نهایی شدن اظهار نظرها و گزارش ها توسط یکی از اعضاء ارشد کارکنان حسابرسی مورد بازبینی قرار گیرد این کار بایستی همزمان با پیشرفت هر یک از بخش های حسابرسی صورت گیرد. بازبینی موجب می گردد که بیش از یک سطح تجربه و قضاوت در وظیفه حسابرسی دخیل گردد (همان منبع).

توجه سرپرستان به چگونگی احساسی حسابرسان نسبت به محیط کار، اولین گام برای برقراری ارتباط کاری مناسب با آنان می باشد. در موسسات حسابرسی چنانکه سرپرستان از راهنمایی رسمی و اداری فاصله بگیرند و راهنمایی حسابرسان زیر مجموعه خود را با روابط کاری دوستانه همراه بسازند، زمینه بهبود و کارایی آنها را بهتر فراهم می کند(Covaleshi , Dirsmith,1985 ).

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را طرفداری کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی توجه کارکنان بسیار مهم می باشد و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش می باشد (زارعی، 1374).

مطالعات پیشین نشان می دهد که خاستگاه های متفاوت قدرت سرپرست منجر به انواع مختلف واکنش و همچنین درجات مختلف واکنش دهی توسط افراد زیردست می گردد. به علاوه قدرت به صورت چند بعدی می باشد و منابع به گونه ای نظاره شوند که دارای نیروی به روش متفاوت از نظر کیفیت می باشد (Corson, 1993).

قدرت و نیرو به صورت توانایی یا عامل بالقوه در داشتن تأثیر تعریف شده می باشد (Fiol, 2001). ممکن می باشد قدرت همیشه تأثیراتی پیش بینی شده (مورد انتظار) براساس نوع آن نداشته باشد (French and Raven 1959,). برای قدرت سرپرستان، منابع متفاوتی هست و ابعاد  متفاوت قدرت سرپرستان می تواند عکس العمل های متفاوت افراد زیر دست را تا اندازه قابل توجهی بر انگیزد (Hinkin and Sehriesheim, 1989).

برای گروههای حسابرسی بایستی قدرت سرپرستان را به عنوان یک عامل محیطی با اهمیت که بر رفتار تیم حسابرسی اثر می گذارد مد نظر قرار دهیم (Fedor, 1989). تأثیرات قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نشان می دهد، که تیم حسابرسی کوشش می کنند تا عملکرد و بازخورد مناسبی از خودشان نشان دهنند. چنانکه سرپرستان عملکرد ضعیفی را از آنها مطرح سازند، آنها همچنین کوشش می کنند تا برداشت و طرز تلقی سرپرستان را هدایت و راهنمایی کنند. تجربه تیم حسابرسی، شناخت و آگاهی تیم حسابرسی از قدرت و توان سرپرستان بر این واکنش اثر گذار خواهد بود.

به مقصود مطالعه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می توان مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی را به سه دسته عمده تقسیم بندی نمود و سپس با انجام یک پژوهش علمی اندازه تأثیر گذاری هر کدام را بر عملکرد تیم حسابرسی مطالعه نمود. سه دسته عمده از مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی در امر سرپرستی عبارتند از 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست، 3) فشار و اجبار سرپرست

در پژوهش حاضر به دنبال مطالعه اندازه تأثیر گذاری هر یک از این سه دسته از عوامل قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها هستیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید