عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- مقدمه

کلیات، مبانی نظری، پیشینه و روش پژوهش حاضر در فصل‌های قبل مورد مطالعه قرار گرفت. در راستای مطالب فصل‌های پیش و در چارچوب کلیات پژوهش، این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و ارایه یافته‌های تجربی پژوهش اختصاص یافته می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی یکی از پایه­های اصلی مطالعه و مطالعه می باشد. به تعبیری دیگر در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه­هایی که برای پژوهش در نظر گرفته می باشد از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل بهره گیری می­کند.  پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص گردید، اکنون نوبت آن می باشد که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش جمع‏آوری گردد و با بهره گیری از روش‌های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل گردد. در این فصل، فرضیه‌های پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد و یافته‌های تجربی مرتبط با آن ارایه می گردد. آمار توصیفی متغیرهای مربوط به پژوهش، برون‌دادهای آزمون‌های آماری انجام شده در زمره مطالب ارایه شده در این فصل قرار می‌گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

داده‏های جمع آوری شده از صورت‌های مالی  با بهره گیری از نرم افزار Excel دسته بندی شدند و با بهره گیری از نرم افزار آماری Eviews آزمون فرضیه های پژوهش انجام گردید که اختصار نتایج آزمون‏های آماری صورت گرفته بر فرضیه های پژوهش در ادامه این فصل ارائه می گردد.

2-4- تحلیل عاملی

1-2-4- مراحل انجام تحلیل عاملی

  1. تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی متغیرها،
  2. استخراج عاملها از ماتریس ضریب همبستگی،
  3. چرخش عاملها به مقصود به حداکثر رساندن ارتباط بین متغیرها و عاملها
  4. محاسبه بار عاملی (نمره عاملها) برای تعیین عاملهای مورد نظر

نکته 1: معمولاً عاملهایی انتخاب می شوند که بار عاملی آنها بیشتر از 4/0 باشد.

نکته 2: بعضی از صاحبنظران عقیده دارند در تحلیل عاملی، تعداد مشاهدات حداقل بایستی 10 برابر تعداد متغیرها باشد. بعضی حتی اعتقاد به حداقل 20 برابر تعداد متغیرها دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری