مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- مقدمه

بکار گیری روش علمی در پژوهش تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد،لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی[1] نیاز می باشد.روش شناسی،پژوهش را منظم،منطقی و اصولی کرده و جست و جوی علمی را نیز راهبری می کند(خاکی،1390).شکی نیست که پی بردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویداد ها در علوم انسانی و اجتماعی(مانند علوم رفتاری) به مراتب از علوم زیستی و فیزیکی دشوارتر می باشد.بدلیل اینکه ما در علوم انسانی با بشر در گیر آن هستیمو هیچ قاعده مشخص شده ای وجود نداردو بشر خود صاحب اختیار می باشد. بایستی توجه داشت که رفتار آدمی پیچیده می باشد و عواملی بسیاری در ایجاد آن دخالت دارد که به ظاهر آن را سازمان نیافته و حتی متناقض جلوه گر می کند؛ اما می توان با روش مناسب به شناخت آن پرداخت        (سرمد و همکاران،1391).

از این رو در فصل حاضر روش پژوهش بهره گیری شده در این پژوهش تشریح خواهد گردید؛و روش شناسی، جامعه و نمونه آماری، روش‌های گردآوری اطلاعات، روش‌های آماری برای تحلیل اطلاعات، فرضیه ها، آزمون فرضیه ها و مدل‌های پژوهش تشریح خواهند گردید. دقت در شناسایی روش‌های صحیح پژوهش به همراه بهره گیری درست از آن ها به روایی پژوهش و نتایج آن کمک شایانی خواهد نمود.

2-3- روش شناسی پژوهش

پیش از شروع بحث در ارتباط با روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش، لازم می باشد تعاریف پژوهش[2] و روش شناسی را به اختصار مورد نظر قرار دهیم.

“پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می گردد(اندرسون و برنز[3]،1989 , به نقل از سرمد و دیگران,1391).

یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال روش پژوهش باشد و همان گونه که تصریح گردید انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی آن دارد و تشریح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

به بیانی دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هرچه دقیق تر، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده یاری نماید.

به گونه کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو معیار الف)هدف پژوهش  و ب)نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود که هر یک از این معیار ها خود به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

الف)تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می گردد: بنیادی، کاربردی، پژوهش و توسعه.

1-پژوهش بنیادی:هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها،تبین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه ی دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات بنیادی، نظریه ها را مطالعه می کند و آنها را تایید، تعدیل یا رد می کند.

2-پژوهش کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد.به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد.

3-پژوهش و توسعه: فرایندی می باشد که به مقصود تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده مانند طرح، روش و برنامه انجام می گردد. هدف اساسی در این نوع تحقیقات تدوین با تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن می باشد.

 ب) تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز پژوهش (طرح پژوهش) می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

1-پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی): پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد.

پژوهش توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

1-پژوهش پیمایشی  2-پژوهش همبستگی  3-اقدام پژوهی 4- مطالعه موردی  5- پژوهش پس-رویدادی

2-پژوهش آزمایشی:به مقصود برقراری ارتباط علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی بهره گیری می گردد.

از آن جا که پژوهش حاضر به توصیف آن چه که هست یا به تعبیری به توصیف شرایط موجود بدون دخل،تصرف، الزام و توصیه می پردازد و با در نظر داشتن آن که قضاوت های ارزشی در این پژوهش کم رنگ می نماید ، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری قرار می گیرد. به علاوه با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیه های آن بهره گیری شده می باشد در گروه تحقیقات غیرآزمایشی (شبه آزمایشی) طبقه بندی می گردد. همچنین از آن جا که هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین رتبه‌بندی شرکت‌ها و اندازه افشای اختیاری آنها می باشد و نظر به ماهیت و روشی که در این مطالعه بهره گیری می گردد نوعی پژوهش توصیفی- هم بستگی به شمار می رود.

با این حال ممکن می باشد نتایج آن در اقدام نیز دارای کاربردهای مشخصی باشند و از این منظر بتوان آن را پژوهشی کاربردی به حساب آورد . از منظر تحلیل آماری در این پژوهش از تکنیک رگرسیون ترکیبی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ضرایب هم بستگی بهره گیری خواهد گردید.

[1]  Methodology

[2]  Research

[3]  Anderson & Burns

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری