مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2  تفسیر نتایج پژوهش

در این پژوهش به مطالعه پنج عامل موثربرافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی شامل: استقلال وبی طرفی حسابرسی داخلی، صلاحیت حسابرسی داخلی، عملکرد کاری حسابرسی داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و ریسک ذاتی صاحب کار پرداخته شده می باشد. تعداد نمونه‌های آماری این پژوهش به وسیله توزیع اولیه تعداد 15 پرسشنامه در جامعه آماری و بهره گیری از فرمول برآورد تعداد نمونه به اندازه 115 مورد برآورد گردید، در نهایت به واسطه طراحی پرسشنامه‌ها در انواع مختلف و ارسال آن‌ها به جامعه آماری از طریق روش‌های متنوع و جدید تعداد 100 پرسشنامه جهت تجزیه تحلیل نهایی دریافت گردید.

لازم به ذکراست که به مقصود ارزیابی پایایی پرسش‌نامه با بهره گیری از نرم‌افزار آماری SPSS آزمون آلفای کرونباخ برای تمام سوال‌های پرسش‌نامه انجام گردید بر اساس نتایج به دست آمده ضریب آلفا برای طیف لیکرت برابر6/97% بود که نشان‌دهنده آن می باشد که تمام سوال‌های پژوهش در راستای موضوع پژوهش بوده و از انسجام محتوایی بسیار بالایی برخوردارند. تحلیل بیشتر نتایج این پژوهش در بخش‌های بعدی این فصل ارائه شده می باشد.

5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌ای

با در نظر داشتن جدول 3-4 در فصل چهاروبادرنظرگرفتن سطح معنی‌داری، سوالاتی که مقابل آن‌ها «بله» ذکرشده می باشد بدین معنی می‌باشد که علت های کافی برای رد فرض صفر وجود نداشته می باشد. پس نتیجه می‌گیریم که:

  1. حسابرسان مستقل بیش‌ترین اتکای خود را درزمینه «بهره گیری از نظرات حسابرسان داخلی برای تعیین ذخیره ­ مناسب مطالبات  مشکوک الوصول» انجام می‌دهند.
  2. حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به ترتیب «توانایی دسترسی حسابرسی داخلی به اسناد ومدارک سازمانی»، «گزارش یافته ها واحدحسابرسی داخلی به سطح رضایت بخشی ازسازمان» و «محتوا و اهمیت گزارشهای حسابرسی داخلی برای سازمان» را به عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کسب شناخت از «استقلال وبی طرفی حسابرسان داخلی» مدنظر قرارمی دهند.
  3. توجه حسابرسان مستقل به این شکل می‌باشد که «دارا بودن انواع مهارتهای کافی (برای مثال حسابرسی،حسابداری، اقتصاد،مدیریت و…) توسط حسابرسان داخلی»، «اندازه تجربه­ی کارکنان واحد حسابرسی داخلی»، «اندازه تحصیلات و مدارک تحصیلی کارکنان واحد حسابرسی داخلی»، «آگاهی کارکنان واحد حسابرسی داخلی از فعالیت­ها، سیاست­ها و قوانین حاکم بر شرکت» اولویت‌های آن‌ها در مورد «صلاحیت حسابرسان داخلی» را تشکیل می‌دهد.
  4. همچنین نتایج پژوهش پیش رو نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل برای قضاوت در مورد «عملکرد کاری حسابرسان داخلی»، بیش‌ترین توجه خود را به «روشهای مورد بهره گیری توسط آنان  جهت مستندسازی و گزارش کار حسابرسی داخلی» معطوف می‌کنند.
  5. در مورد این سوال که: «آیا دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی سازمان رادرنیل به هدفهای خود یاری می کند»، نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که این همان عاملی می‌باشد که حسابرسان مستقل در ارزیابی خود از «اثربخشی حسابرسی داخلی» بیش‌ترین توجه را به آن دارند.
  6. مطابق نتایج به دست آمده، توجه حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران این می باشد که نوع صنعت شرکت صاحب کار، در بهره گیری از خدمات حسابرسان داخلی موثر می باشد. بدین مفهوم که صنعت‌های متفاوت دارای خطر ذاتی متفاوت هستند و این مورد در بهره گیری از خدمات حسابرسان داخلی موثراست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید