بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …

 مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌ های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و اندازه افشای اختیاری اطلاعات در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل