مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7- روش پژوهش

برحسب هدف، پژوهش حاضر از آن جهت که نتایج آن میتواند به محدود کردن خطر اخلاقی مدیران در شرکتها کمک کند میتواند برای مالکان، پژوهشگران، سرمایه گذاران وتحلیلگران کمک نماید تحقیقی کاربردی تلقی گردد. روش پژوهش حاضر توصیفی- استقرائی و از نوع همبستگی می باشد. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ارتباط بین متغیرها موردنظر می باشد . این پژوهش به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد.. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و در آن برای تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بهره گیری خواهد گردید.

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش شامل دو  بعد مختلف، به تبیین زیر می­باشد:

الف)قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی پژوهش یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1385 لغایت پایان سال 1390 تعیین شده می باشد.

ب)قلمرو مکانی:قلمرو مکانی پژوهش حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-9- جامعه و نمونه آماری                       

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر به مقصود آزمون فرضیهای پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده وحسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد. علت های انتخاب جامعه آماری مذکور این می باشد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکتها و طریقه عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی می باشد که با بهره گیری از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکتهایی می باشد که شرایط ذیل را دارا باشند.

1-      اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با شرکتهای ازسال 1385 تا 1390 دردسترس باشد .

2-      پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند وطی سالهای 1385 تا 1390 تغییرنکرده باشد .

3-      سهام شرکتها درطول هریک ازسالهای دوره پژوهش دربورس معامله شده باشد و قیمت پایان دوره در دسترس باشد.

4-      جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد .

5-       همه صورتهای مالی حسابرسی شده وغیر تلفیقی میباشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری