دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

گام اول به مقصود شناخت و تبیین درست هر مفهوم ارائه تعریفی روشن از آن می باشد. معمولاً تعاریفی که متخصصان برای یک موضوع و مبحث خاص مطرح می­کنند، تا حدود زیادی بیانگر ویژگی­های آن مبحث بوده و می­تواند ویژگی­های آن را تا حد قابل قبولی مطرح نماید. به همین مقصود به اظهار تعاریف و مفاهیمی پرداخته می­گردد که توسط کارشناسان این فن ارائه شده می باشد. از این رو برای سنجش درجه توسعه­یافتگی روستایی و رتبه­بندی روستاها از نظر توسعه­یافتگی، کارشناسان این فن شاخص­ها و معیارهای متعددی را مطرح کرده­اند و مورد آزمون قرار داده­اند. توسعه روستایی یک مفهوم پیچیده می باشد و دیدگاه مشترک در میان دانشمندان در مورد ابعاد آن وجود ندارد و پارامترها و شاخص های مختلفی برای تعیین درجه توسعه­یافتگی پیشنهاد شده می باشد .وجود چنین تعاریف گوناگونی دال بر گستردگی و اهمیت موضوع بوده و این که از زوایای متفاوت می­توان به توسعه روستایی نگریست.

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد با در نظر داشتن طرح مسئله و اهداف پژوهش، مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش در چهار بخش مورد مطالعه قرار گیرد. آغاز در بخش اول با بهره گیری از منابع و متون معتبر مفاهیم توسعه، روستا، توسعه روستایی اظهار گردید. در بخش دوم به تعریف برنامه ریزی روستایی و اهمیت روستا مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در بخش سوم به مطالعه مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان اختصاص دارد و در بخش چهارم نیز چارچوب نظری پژوهش تدوین گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار