شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5-پیشنهادات

 نظر به اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی در موسسات حسابرسی و با در نظر داشتن وجود همبستگی  و ارتباط معنادار میان سه جنبه از عوامل قدرت نظارتی سرپرست با واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها شرکت های حسابرسی بایستی به سرپرستان کمک کنند تا درک بهتری از آن چیز که را که مفهوم آن القاء می کند یعنی سرپرستی اثربخشی از خود به نمایش بگذارنند، و ظرفیت ناشی ازاعمال نفوذ و اجبار وفشار خود را کاهش دهنند و بیشتر از سرپرستانی بهره گیری کنند که دارای تخصص  بالاتری در زمینه حسابرسی دارند.

در پژوهش حاضر و بیشتر تحقیقات گذشته که در این زمینه انجام شده می باشد، برای جمع آوی اطلاعات وداده ها تنها از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد، به مقصود انجام تحقیقات آتی بهتر می باشد کوشش گردد که از سایر روشهای گردآوری اطلاعات مانند مصاحبه نیز بهره گیری گردد تا بتوان به درستی متغیرهای تأتیر گذار بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها اندازه گیری نمود. متغیرهای مستقل تعریف شده در این پژوهش تنها مقدار قابل توجه ی از تغییرات در واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها را توجیه می کند، لذا برای انجام  تحقیقات آتی  بایستی کوشش گردد سایر متغیرهای تأتیر گذار را شناسایی و آزمون نمود. در این پژوهش از تیم حسابرسی در مورد درک و دریافت قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان سئوالاتی پرسیده شده می باشد، اما در مورد درک تیم حسابرسی از تصمیم و هدف سرپرستان در بهره گیری از این قدرت و اعمال نفوذ سئوالاتی پرسیده نمی گردد، درک و فهم از هدف سرپرستان که این قدرت را به کار می برنند می تواند موضوعاتی برای تحقیقات آینده باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید