مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- هیئت مدیره

2-2-1-  تعریف هیئت مدیره

در تعریف هیئت مدیره می توان گفت که مجموعه ای از افراد هستند که به مقصود شکل بخشیدن به فعالیتهای مختلف به مقصود انجام صحیح امور هر سازمان برای رسیدن به اهداف نهایی و اتخاذ تصمیمهای پی در پی و صحیح درمورد مسائل متفاوت به مقصود فائق آمدن بر معضلات ضمن مشارکت با هم برای رسیدن به هدفهای پیش بینی شده همکاری می کنند .

2-2-2- وظایف هیئت مدیره

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هیئت مدیره غیر از در مواردی که اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت  مجامع عمومی قرار دارد با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه ، صلاحیت اداره امور تعاونی را داراست و در همین زمینه قانون وظایف و اختیارات هیئت مدیره را به تبیین ذیل تعیین می کند .

  • دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق العاده
  • اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه
  • تعیین و نصب ، عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر کارهای وی وپیشنهاد اندازه حقوق و مزایای مدیر عامل و آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات وی به مجمع عمومی عادی برای تصویب.
  • قبول درخواست عضویت داوطلبان
  • اخذ تصمیم درمورد انتقال سهم اعضاء به یکدیگر
  • دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره ( قبول استعفای جمعی اعضاء هیئت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد )
  • نظارت بر هزینه های جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه نتایج آن به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارشهای مالی و ترازنامه و حساب سود وزیان به مجمع عمومی عادی .

2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره :

یکی از محورهای تحولا‌ت اخیر در مباحث نظام راهبری شرکت، تاثیر قانون سربینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون‌سازمانی) در برجسته شدن تأثیر نظارتی مکانیزم های داخلی آن می باشد. تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرایی از مدیریت غیراجرایی، برجسته‌تر شدن تأثیر نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه‌های مسئولیت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیراجرایی و آگاهی بقیه اعضا از مسائل  حسابداری و مالی، بعضی از تحولا‌ت اخیر می باشد. اضافه براین، تأثیر کمیته‌های هیئت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی) در مورد کنترلهای داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و… بسیار برجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملا‌ً تفکیک گشته می باشد.

در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311، اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن، که دارای نواقص فراوانی بود،  قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده  پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 گردید. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده می باشد.  همچنین در قانون پیشین  و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت مدیره و تفکیک وظایف  توجه چندانی نشده می باشد. امید می باشد در اصلا‌حیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون برآن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم،  مورد بهره گیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکتهای سهامی الزامی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید