مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

این مقاله با تعیین تاثیرات منفی ومثبت مدیریت مشترک میتواند در بسط ادبیات موضوع تأثیر داشته باشد. گرچه پیشنهاداتی برای کاهش مدیریت مشترک ارائه شده می باشد، اما این پیشنهادات همیشه پشتوانه ی تجربی نداشته اند. (برد و همکاران 2010، فریس و همکاران 2003[1]) همانطورکه درمتون مختلف آورده شده می باشد، اعضای مدیریت مشترک ممکن می باشد تاثیر حسابداری مثبتی برعملکرد یک شرکت داشته باشند وتناقض مدیریت مشترک افشای داوطلبانه کمتری را در پی دارد، اماکیفیت روبه رشد درآمدها را  میتوان با بسط نظریه ی تاثیر اتحاد[2] تبیین داد. (وانگ[3] 2006) این نظریه پیش بینی میکندکه تمرکز مالکیت باعث ایجاد انگیزه برای گزارش درآمدهای کیفیت بالا میشود، زیرا که سهامداران کنترل کننده این انگیزه را دارند که مدیریت درآمدها را در محدودههایی مناسب حفظ کنند. پس از آنجاییکه مدیران مشترک تقریبا همیشه با سهامداران متقابل بوده اند، پس شرکتهای دارای مدیریت مشترک احتمالا انگیزه ی پایدارتر ونظارت کافی دارند، اما برای افشای اطلاعات اختصاصی انگیزه ی کمتری دارند.

بعضی محققان و قانونگذاران در امریکای شمالی براین باورند که مدیریت بیرونیِ چندگانه به نوعی باعث شکل گیری یک فرصت طلبی مدیریتی میشود ، اما اخیـــرا در متون مختلف دریافته اند مدیرانی که درهیئت های مدیره ی شرکتهای مختلف عضو هستند برعملکرد طولانی مدت شرکت تاثیرگذارند. (برد و همکاران 2010، فریس و همکاران 2003، گلتکایز و بوید 2011[4]).  شرکت ها مایلند مدیرانی با سابقه ی کاری خوب را در اختیار داشته باشند زیرا که این میتواند یک مکانیزم اطلاع رسانی برای بازار باشد. (دویچ و رز[5]2003) مدیریت مشترک به شرکت امکان میدهد بر رفتار دیگر شرکت ها نظارت داشته باشد وعدم ثبات ناشی ازاعمال استراتژیک راکاهش دهد.(بروگاتی و فاستر[6]2003) علاوه بر آن شرکتهایی که دارای مدیریت مشترک هستند احتمالا بیشتر پیشنهادات تامین سرمایه ی خصوصی دریافت میکنند.(استوارت و ییم [7]2010)

جنبه دیگری در این پژوهش که در خصوص افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح می باشد، این می باشد که شرکت‌ها به مقصود کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال کوشش می‌کنند ازرویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار می باشد، اجتناب کنند.

درتعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها بایستی وزن عوامل هزینه خاص را دربرابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکتها بایستی هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این به آن معنی می باشد که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات وهزینه ‌زیانهای رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط می باشد،‌ بایستی مدنظرقرارگیرد (مدحانی 2009)

یکی از محدودیت‌های مهم افشای داوطلبانه، توازن ‌بین ‌منفعت ‌وهزینه می باشد. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت ‌حاصل ‌از اطلاعات‌ بایستی بیش‌ از هزینه ‌تهیه ‌و ارائـه ‌آن‌ باشد. از این ‌رو ارزیابی ‌منفعت‌ و هزینه ‌اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ می باشد‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این هزینه‌ها برعهده شرکت‌اند، اما بهره گیری‌کنندگان نهایی از صورتهای مالی از آن منتفع می شوند و درگام دوم شرکت می‌تواند ازمنافع ثانویه وکسب مزیتهای رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد.

بعضی عقیده دارند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد،  زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388). اماآنچه مشخص می باشد، این می باشد که شرکتها براساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود راملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیزدارد، می‌نمایند.

[1]– Byrd, et al., 2010; Ferris, et al

[2] – union impact theory

[3]– Wang

[4] -Geletkanycz & Boyd

[5]– Deutsch & Ross

[6] – Borgatti & Foster

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7]– Stuart & Yim

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری