مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

13-2- شفافیت اطلاعات

1-13-2- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دستیابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، جایگاه مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، راهبری شرکتی و ریسک شرکت‌های تابعه (بوشمن و اسمیت[1]،2003). اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می گردد؛

  1. تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات
  2. تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،
  3. شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).

دسته اول: تعریف های مبتنی بر ذینفعان اطلاعات

ویش وانات و کافمن[2](1992) بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به موقع و اتکاپذیر اطلاعات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده می باشد.

دسته دوم: تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

فلورینی[3](1999) شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه پاسخگویی ضروری می باشد، بر شمرده می باشد. وی معتقد می باشد شفافیت ابزاری می باشد برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها.

“تاکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف تهیه‌کننده و بهره گیری‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گیری از این اطلاعات، در تعریفهای فلورینی برجسته‌تر شده می باشد و دیدگاه مسئولیت پاسخگویی عمیقتری در بر دارد” (تجویدی، 1387).

به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با پاسخگویی دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این می باشد که بازار، شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول میداند.

دسته سوم: شفافیت از ابعاد قانون

بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیتهای قانونی می باشد، زیرا شرکت‌ها به مقصود اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانونگذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف سازی اطلاعات هستند. مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آنها، کیفیت در اطلاعات خروجی می باشد (طاهری، 1389).

2-13-2- تأثیر شفافیت در گزارشگری مالی

بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی بایستی دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد .اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به موقع می باشد (مدهنی[4]،2009).

افشا به مفهوم انتشار اطلاعات می باشد، اما عکس العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که بایستی، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش‌های مالی نیست، بلکه شرکت‌ها معمولاً دسته ای از اطلاعات غیر‌مالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیم های بهره گیری‌کنندگان افشا می‌کنند[5].

شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام‌های راهبری شرکتی می باشد. اندازه شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایزهای آگاهی دهنده برای مشارکت‌کنندگان بازار می باشد.

در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند نمود. در این محیط، شفافیت اطلاعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع، شرکت‌هایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند، ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت الشعاع قرار میدهد. در این حالت، این شرکت‌ها با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد گردید(صادقی،1391).

از طرفی دیگر مدهنی (2009) معتقد می باشد که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجاد یک سیستم شفاف هست. افشای داوطلبانه اطلاعات وگزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکت‌ها کمک می ‌کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.

بوشمن و همکاران (2001)  یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند که در قیاس با شاخصهای شفافیت مورد بهره گیری در سایر مطالعه‌ها، جامع‌تر بود. آنها شفافیت را در سه طبقه اندازه‌گیری کردند؛

  1. اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی، به موقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکت‌ها (یعنی کیفیت حسابرسی)
  2. اندازه‌گیری حجم به دست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدول های ترکیبی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری داخلی، و
  3. اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات شامل ارائه و مالکیت خصوصی یا عمومی رسانه ها با هدف اطلاع رسانی و حضور در اذهان عمومی.

[1] Bushman and Smith

[2] Vishwanath and Kaufman

[3] Florini

[4] Madhani

[5] نمونه ای از این دسته از اطلاعات، افشای عملکرد زیست محیطی، افشای مسئولیت های اجتماعی و … می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری