عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- سرپرست

یک نفر سرپرست4 در یک مؤسسه­ی حسابرسی معمولاً مسئولیت سرپرستی و نظارت در حسابرسی یک یا چند کار حسابرسی متوسط یا بزرگ را بر عهده دارد، به­ گونه­ ای که بتواند مستندات و نتایج را به شرکاء ارائه نماید. آن­ها وظیفه­ی مطالعه فرم‌ها و کاربرگ‌ها و گزارش‌های حسابرسی و طرح و تنظیم برنامه­ی رسیدگی و رویه‌ی حسابرسی هر واحد اقتصادی را با در نظر داشتن وضع خاص آن به عهده دارند و درمورد‌ی مسائل و معضلات حسابداری موجود در واحد اقتصادی مورد رسیدگی با صاحبکار تماس گرفته و در رفع معضلات مذکور کوشش می­کنند. همچنین در بسیاری از مؤسسات حسابرسی، سرپرستان،‌ عهده‌دار کارآموزی و تعلیم کارکنان تحت نظر خود نیز می‌باشد. (خواجوی، نوشادی،1387  )

سرپرست تیم رسیدگی کسی می باشد که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی را برای تایید مدیر و شریک تنظیم می کند.  دادن آموزش ضمن کار به کارکنان یکی از مسئولیت های عمده سرپرستان می باشد. مطالعه و بازبینی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست می باشد.

بعضی از وظایف سرپرست(فاوچی،1383) :

الف: تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان

ب: مطالعه کاربرگ های تکمیل شده

ج: نظارت براعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات

د: برنامه ریزی و تایید کارکرد کارکنان و ارزیابی کارایی آنان

ه: مطالعه پرونده های جاری و همیشگی

ر: تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی

کارکنان حسابرسی در هر سطح و در هر مرحله حسابرسی بایستی به نحو مناسب سرپرستی شده و کارهای مستند شده بایستی توسط یکی از اعضاء ارشد بازبینی قرار گیرد. (همان منبع).

2-4-1-قدرت سرپرست :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش هایی که در زمینه بازخورد[1] انجام شده مدت ها پیش منبع بازخورد را شناخته استILgen,1979))، و قدرت را به عنوان جنبه بسیار مهم منبع بازخورد می داند. قدرت و نیرو به صورت “توانایی یا عامل بالقوه در داشتن تاثیر ” تعریف شده می باشد. (Fiol,2001)، پژوهش های اولیه که در زمینه قدرت انجام شده یک ارتباط مثبت بین قدرت سرپرست و واکنش افراد زیر دست (عملکرد مناسب )، بدون در نظر داشتن چگونگی افراد زیر دست فرض کرده اند. هر چند که فرنچ[2] )1959)، و همکاران وی در اثر کلاسیک خود، خاطر نشان می سازند ممکن می باشد قدرت تاثیراتی پیش بینی شده بر اساس نوع آن نداشته باشد و برای قدرت سرپرستان منابع متفاوتی هست و مبانی متفاوت  قدرت می تواند واکنش های متفاوت افراد زیر دست را تا اندازه قابل توجهی برانگیزد.

4- Supervisor

1-Feedback

2-French and Raven

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری