تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه سوم: اندازه شرکت ارتباط معناداری با عملکرد شرکت دارد.

نتایج برازش مدلها برای فرضیه سوم ارائه شده در فصل 4 نشان داد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به بیانی دیگر با افزایش اندازه شرکت اندازه بازده سهام کاهش خواهد پیدا نمود. به علاوه، با در نظر داشتن منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت ارتباط معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان 95/0 پذیرفته گردید. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان 95/0 پذیرفته می گردد. پس هر چه اندازه شرکت افزایش یابد اندازه عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد پیدا نمود. با در نظر داشتن اطلاعات ارائه شده در فصل قبل، تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز عنوان گردید.

تحقیقی که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس در سال 2013 تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام گردید نشان داد که عملکرد ضعیفتر بعضی از بانک ها با داشتن اندازه ای بزرگتر تعریف می گردد. پس اندازه بزرگتر منجر به عملکردی ضعیفتر می گردد.(معیار عملکرد ROE و EVA)

به نظر می رسد علت های این تفاوت نیز مشابه علت های ذکر گردیده در فرضیه (1) شامل موارد زیر باشد:

1.متفاوت بودن صنایع  2.ماهیت خاص صنعت سیمان  3.عدم کارایی بازار و نبود شفافیت در اطلاعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران  4.روش های آماری متفاوت و تاثیر دادن همزمان متغیرهایی مثل نرخ بهره بانکی بر EVA

تحقیقی که توسط وو و همکاران در سال 2007 بر روی 14 شرکت در چین انجام گردید مبین این بود که عملکرد ROA در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ قوی تر و بالاتر می باشد.

علاوه بر یافته های بالا یافته های جانبی این پژوهش – که تاثیر همزمان نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت را بر معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکت مورد مطالعه قرار می دهد- نیز بیانگر نکات حالب و قابل توجهی بود که چکیده این نکات به تبیین زیر می باشد:

  • مدل (1): بازده سهام به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای رشد تولید ناخلص ملی و اندازه شرکت نشان می دهد که اثر این دو متغیر بر بازده سهام به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت معنادار می باشد. البته تاثیر رشد تولید ناخلص ملی مستقیم و تاثیر اندازه شرکت به صورت معکوس نمایان شده می باشد.
  • مدل (2): بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد و سایر متغیرهای تاثیر ناچیزی بر بازده دارایی ها دارند، نکته قابل توجه در این زمینه ارتباط منفی بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت می باشد.
  • مدل (3):ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد شرکت: با در نظر داشتن سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نظاره می کنیم که تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد.
  • مدل (4):سود خالص به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که در سطح اطمینان 95/0 فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد، در ضمن ارتباط بین سود خالص و اندازه شرکت مثبت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید