عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه 4:

Ho : بین تخصص سرپرست1 و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت وجود ندارد.

H1 : بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتیجه: در این فرض به دنبال مطالعه ارتباط مثبتی ما بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با در نظر داشتن اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می­توانیم فرضیه چهارم را آزمون کنیم. با در نظر داشتن اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده 0/000 می باشد، که از مقدار خطای 0/05 کمتر می باشد. پس با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می گردد. پس با در نظر داشتن اطلاعات جدول 4-10 و توضیحات فوق ونیز با در نظر داشتن مثبت بودن عدد ضریب همبستگی (+0/422)، مشخص می­گردد که بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، ارتباط معنی داری از نوع مثبت هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین ضریب تعیین مشخص می­کند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به اندازه 0/178 متغیر وابسته را اظهار کند.

فرضیه 5:

Ho : بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت وجود ندارد.

H1 : بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتیجه: در این فرض به دنبال مطالعه ارتباط معناداری مابین بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با در نظر داشتن اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می توانیم فرضیه پنجم را آزمون کنیم. با در نظر داشتن اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده از مقدار خطای 0.05 کمتر می باشد، پس با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می گردد. پس با در نظر داشتن اطلاعات جدول 4-12 و توضیحات فوق بین بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، ارتباط معناداری از نوع مثبت هست.

همچنین ضریب تعیین مشخص می­کند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به اندازه 0/103 متغیر وابسته را اظهار کند.

1- supervisor expert(SE)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید